Terrafame on sitoutunut vastuullisuuteen myös veroasioissa

Terrafame Oy julkaisee tietoja verotuksellisesta asemastaan vuonna 2018. Raportointi perustuu valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 1.10.2014 antamaan ohjeistukseen verojen raportoinnista.

Terrafame Oy merkittiin kaupparekisteriin 5.6.2015 nimellä Terrafame Mining Oy. Yhtiön nimi muutettiin Terrafame Oy:ksi elokuussa 2015. Terrafame aloitti varsinaisen toimintansa 15.8.2015 hankittuaan omistukseensa Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän liiketoiminnan sekä siihen liittyvän käyttö- ja vaihto-omaisuuden. Tilikausi 1.1.–31.12.2018 on yhtiön neljäs tilikausi ja kolmas kokonainen toimintavuosi.

Terrafame kuuluu Suomen Malminjalostus -konserniin. Suomen Malmijalostus Oy, joka omisti vuoden lopussa Terrafamesta 77,0 %, on työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjauksessa toimiva yhtiö. Sen erityistehtävänä on kehittää suomalaista akku- ja kaivostoimialaa.

Tämä raportti sisältää selvityksen Terrafamen veroasioiden hallinnoinnista sekä erittelyn Suomeen maksettavista veroista. Terrafame toimii vain Suomessa, eikä se siten maksa veroja ulkomaille.

Terrafamella on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä ja alueellinen rooli erityisesti Kainuun seudulla. Terrafamen ylösajossa saavutettiin vuoden 2018 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 30 000 nikkelitonnnin vuosituotantotaso, mikä oli asetettu syksyllä 2015 ylösajon tavoitteeksi. Terrafamen henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2017 lopun 650 henkilöstä vuoden 2018 loppuun mennessä 667 henkilöön.

Oman henkilöstön lisäksi teollisuusalueella työskenteli vuoden 2018 lopussa päätoimisesti noin 570 henkilöä noin 70 kumppaniyrityksen palveluksessa.

Strategia ja toimintaperiaatteet veroasioiden hoidossa

Terrafamen tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja taloudellisesti kannattava toiminta. Toiminnan kulmakiviä ovatkin turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen.

Terrafame toimii vastuullisesti myös hallinnoinnin näkökulmasta. Yhtiö ja sen henkilökunta ovat sitoutuneet noudattamaan toiminnassaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Lisäksi yhtiö on sitoutunut yhteiskuntavastuun toteuttamiseen valtion omistajaohjausta koskevien periaatteiden mukaisesti. Terrafame noudattaa myös listaamattomana yhtiönä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015) soveltuvin osin.

Terrafame toteuttaa verojen maksu- ja ilmoitusvelvollisuuttaan oikea-aikaisesti ja pyrkii ratkaisemaan merkittävimmät verokysymykset ennakkoon yhteistyössä veroviranomaisten kanssa. Verotukselliset epävarmuustekijät pyritään minimoimaan ja muutoksiin sääntelyssä pyritään vastaamaan ajoissa. Yhtiö huolehtii veroasioista vastaavan henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja käyttää tarvittaessa parasta mahdollista ulkoista asiantuntemusta täydentämään henkilöstön osaamista.

Veroasioiden organisointi ja johtaminen

Veroasioissa noudatettava vastuunjako on Suomen yhtiölainsäädännön mukainen. Yhtiön hallituksessa käsitellään merkittävimmät verotusta koskevat asiat.

Terrafamen toimitusjohtaja vastaa yhdessä yhtiön talousjohtajan kanssa veroasioiden organisoinnista. Yhtiö käytti vuonna 2018 veroasioiden hoitoon myös ulkopuolista asiantuntemusta ja pyrki aktiiviseen yhteistyöhön verohallinnon kanssa.

Toimintaa ohjaavat vastuullisuutta korostavat periaatteet. Yhtiö ei harjoita veroetuihin tähtäävää toiminnan suunnittelua eikä sillä ole toimintaa ulkomailla. Olennaisten liiketoimintaratkaisujen veroseuraamukset pyritään kartoittamaan etukäteen ja toimimaan taloudellisesti perustellulla tavalla edellyttäen, että toimintatavat ovat verotuksessa hyväksyttäviä.

Käytetyt raportointiperiaatteet

Raportointi perustuu Suomen kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukaan laadittuihin tilinpäätöksiin ja kirjanpitomateriaaleihin. Raportoitavat verot perustuvat tili- ja tositekohtaiseen laskentaan. Yhtiö raportoi verot tuhansissa euroissa.

Raportoinnin ulkopuolelle on jätetty palkkakustannuksiin sisältyvät pakolliset vakuutusmaksut. Nämä palkkoihin suoraan liittyvät vakuutusmaksut on käsitelty suorina palkkakuluina johtuen vakuutusten luonteesta. Yhtiö ei myöskään raportoi vähäisiä ulkomaan matka- ja koulutuskuluihin sisältyviä arvonlisäveroja.

Erittely Terrafame Oy:n maksamista veroista

Terrafamen kaksi ensimmäistä toimintavuotta olivat tappiollisia johtuen tuotannon ylosajosta. Tästä syystä yhtiöille ei ole vielä syntynyt verotettavaa tuloa. Verokulua on syntynyt kuitenkin huomattava määrä toimintaan liittyvien energia- ja polttoaineverojen takia. Lisäksi yhtiö on maksanut normaalisti omaisuuden hankintaan ja omistamiseen liittyviä veroja.

Terrafame Oy:n yleisiä tunnuslukuja 2018 ja 2017

Tuhatta euroa 2018 2017
Liikevaihto 325 830 220 024
Tulos ennen veroja -6 171 -9 601
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 669 694

Terrafame Oy:n veroerät 2018 ja 2017

Tuhatta euroa 2018 2017
Maksettavat verot    
Välittömästi maksettavat verot 921 1 146
   Tuloverot 0 0
   Varainsiirtoverot 43 4
   Kiinteistöverot 454 545
   Työnantajan
   sairausvakuutusmaksut
277 354
   Viranomaismaksut 146 243
Välillisesti maksettavat verot 4 919 5 654
   Sähköverot, netto 314 1 282
      Sähköverot 2 606 2 742
      Sähköverot, palautus -2 292 -1 460
   Vakuutusmaksuvero 316 331
   Polttoaineverot, netto 4 282 4 019
      Polttoaineverot 4 978 4 653
      Polttoaineverot, palautus -696 -634
   Jätevero 7 22
Kerättävät ja tilitettävät verot 14 340 -22 557
   Ennakonpidätykset 7 649 7 156
   Arvonlisäverot, netto 6 691 -29 713
      Arvonlisäverot, myynti 78 299 47 398
      Arvonlisäverot, hankinnat -71 607 -77 111
Yhteensä 20 180 -15 757
Veroerien suhde liikevaihtoon 6,19 % -7,16 %

 

Yhtiöllä oli 31.12.2018 kirjaamattomia laskennallisia verosaamisia noin -31,7 miljoonaa euroa, jotka muodostuvat arvioista verovuodelta 2018 verotettavasta tuloksesta (4,5 milj. €), 2017 verotettavasta tuloksesta (1,1 milj. €), 2016 vahvistetusta tappiosta (-20,4 milj.€) ja verovuodelta 2015 vahvistetusta tappiosta (-16,9 milj. €).

 

 

Korjattu Suomen Malmijalostuksen omistusosuus vuoden lopussa 77,0 %:iin. Lisäksi korjattu Veroerät-taulukon lukuja vuodelta 2018 seuraavilla riveillä: välillisesti maksettavat verot, sähköverot (netto), sähköverot, yhteensä ja veroerien suhde liikevaihtoon (16.4.2019).

x