Turvallisuus edelleen tärkeänä kehityskohteena

Työturvallisuudessa saatiin aikaan myönteistä kehitystä, vaikka poissaoloon johtaneita tapaturmia kuvaava tapaturmataajuus kohosi edellisvuodesta. Työhygienian tulokset olivat edelleen hyvällä tasolla. Prosessiturvallisuutta parannettiin merkittävillä investoinneilla.

Vuonna 2018 työturvallisuuteen panostaminen näkyi mm. roska silmään -tapaturmien vähenemisenä, mutta toisaalta poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä kohosi edelliseen vuoteen verrattuna. Terrafamen oma tapaturmataajuus (LTIFR) eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti nousi 7,4:een (2017: 3,5 ja 2016: 8,4). Kumppaniyritysten tapaturmataajuus oli 10,1 (2017: 11,7 ja 2016: 19,4).

Vuoden aikana Terrafamen työntekijöille sattui 8 poissaoloon johtanutta tapaturmaa sekä 30 lievempää nollatapaturmaa, joista ei aiheutunut sairaspoissaoloja. Nollatapaturmien määrä oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.

Tapaturmissa menetettiin poissaolona yhteensä 90 työpäivää eli 11,25 työpäivää tapaturmaa kohti. Vakavin tapaturmista oli kunnossapitotöissä tapahtunut putoamisonnettomuus, josta aiheutui pidempi poissaolo. Muista poissaoloon johtaneista tapaturmista aiheutui 1–13 päivän poissaolot.

Yleisimpiä tapaturmia olivat edelleen asennustöissä syntyneet käsien ja sormien ruhjevammat sekä liukastumisesta ja kompastumisesta aiheutuneet alaraajavammat.

Älä loukkaannu -turvallisuuskampanja käyntiin

Terrafamella on käytössä lukuisia eri käytäntöjä, joilla edistetään turvallista työn tekemistä. Ympäristö-, turvallisuus- ja laatupoikkeamat käsitellään yhdessä, niiden juurisyyt selvitetään ja korjaavat toimenpiteet tehdään yhteisymmärryksessä. Jokainen säännöllinen kokous aloitetaan safety sharella, jossa käydään läpi ajankohtaisia turvallisuusaiheita. Kaikista tapaturmista, vakavista läheltä piti -tilanteista ja merkittävistä ympäristöpoikkeamista järjestetään turvakahvit, joilla tapahtuma käydään läpi asianosaisten kanssa. Tarvittaessa poikkeamasta laaditaan Otetaan opiksi -materiaali. Ajankohtaisista turvallisuusteemoista järjestetään turvavartteja. Lisäksi osastoilla tehdään turvallisuuskierroksia, joihin myös yhtiön johto osallistuu.

Vuoden 2018 aikana järjestettiin 124 turvallisuuskierrosta, 25 turvakahvitilaisuutta sekä laadittiin 24 Otetaan opiksi -materiaalia ja 12 turvavarttiainestoa. Vuoden aikana toteutettiin myös koko organisaatiota ja kaikkia työtehtäviä koskenut vaarojen tunnistaminen.

Vuoden loppupuolella käynnistettiin Älä loukkaannu -turvallisuuskampanja, joka sisältää useita aihepiirejä kuten vaarojen ennakointi ja niihin puuttuminen, hyvä esimiestyö, liikenneturvallisuus, liukkaus ja pimeys. Osana turvallisuuskampanjaa otettiin vuoden aikana käyttöön riskienarvioinnin muistivihkonen, jonka avulla tunnistetaan työhön liittyviä riskejä työkohteessa ennen työn aloittamista.

Turvallisuuskoulutus noin puolet koulutuksesta

Terrafame järjestää sekä omalle henkilöstölle että yhteistyökumppaneille pakolliset turvallisuuskoulutukset, joihin kuuluvat turvainfo sekä työturvallisuuskortti-, hätäensiapu- ja tulityökorttikoulutus. Teollisuuspalokunnan esittely ja ensisammuttimen käytön opetus sekä alueen kemikaaliturvallisuuskoulutus ovat osa turvallisuusperehdytystä. Lisäksi järjestetään mm. kemikaalikoulutusta.

Vuoden 2018 aikana annettiin turvallisuuskoulutusta omalle henkilöstölle yhteensä 8 761 tuntia eli 1,64 koulutuspäivää työntekijää kohti. Yhtiön kokonaiskoulutusmäärästä turvallisuuskoulutus on noin puolet. Yhteistyökumppaneiden henkilöstölle annettiin turvallisuuskoulutusta 2 897 tuntia, ja koulutettavia yhteistyökumppaneiden työntekijöitä oli 2 193.

Alkusyksystä otettiin porttialueella käyttöön uusi koulutustila, jossa voidaan kouluttaa aiempaa suurempia ryhmiä. Vuoden lopussa otettiin käyttöön Site Manager -järjestelmä, jolla voidaan seurata aiempaa tarkemmin yhteistyökumppaneiden turvallisuuskoulutusten ajantasaisuutta.

Työhygienia hyvällä tasolla

Terrafamen työterveyshuolto on järjestetty työterveyden toimintasuunnitelman mukaisesti. Koko henkilöstölle tehdään työhöntulo- ja seurantatarkastukset. Työterveyshuolto tekee myös työpaikkakäyntejä työkohteissa, ja Työterveyslaitos huolehtii vuosittain työhygieenisistä mittauksista eri prosessivaiheissa.

Työterveyshuolto tekee henkilöstölle myös biomonitoroinnin, jossa seurataan metallialtistusta. Biomonitorointi on painotettu nikkeliseurantaan, ja muita metalleja tutkitaan otannalla. Vuoden 2018 tulosten perusteella Terrafamen henkilöstön keskimääräinen altistus ei poikkea suomalaisen väestön tavanomaisesta tasosta. Työntekijöiden terveyden seurantaa ja mittaamista koskevien yhteenvetotietojen pohjalta Terrafamella ei myöskään ole havaittu työperäisiä ammattisairauksia.

Terrafame edellyttää alueellaan toimivilta yhteistyökumppaneilta työterveyshuollon ja suurelta osalta biomonitoroinnin järjestämistä. Vuoden 2018 aikana keskeiset yhteistyökumppanit toimittivat Terrafamelle yhteenvedon omien työntekijöidensä biomonitorointituloksista, joiden mukaan myös näiden yritysten työhygienia on hyvällä tasolla.

Prosessiturvallisuutta parannettiin merkittävillä investoinneilla

Terrafamen prosessiturvallisuus perustuu hyvin toimivaan tuotantoon, osaavaan henkilökuntaan sekä prosessiautomaatioon. Toisella vuosipuoliskolla tuotantomäärissä saavutettiin tavoitetaso, ja metallitehdas toimi vuoden mittaan korkealla käyttöasteella, mikä kertoo toiminnan vakiintuneisuudesta. Yksittäisten projektien riskiarviointien laatimisen lisäksi päivitettiin merkittävimmät prosessiriskit toiminnan kehittämiseksi.

Suurimmat prosessiturvallisuusriskit liittyvät rikkivedyn tuotantoon. Riskitasoa alennettiin vuoden 2018 aikana tekemällä parannuksia olemassa oleviin laitoksiin, ja vastaavat toimenpiteet tehtiin kolmanteen rikkivetylaitokseen jo rakennusvaiheessa.

Vuoden aikana prosessiturvallisuudessa tapahtui yksi poikkeustilanne, jossa lämpölaitoksella purkautui paine äkillisesti polttimen vikaantumisen vuoksi. Tapahtuman jälkeen poltin vaihdettiin ja laitos tarkastettiin huolellisesti ennen sen uutta käyttöönottoa.

Vuonna 2017 metallitehtaalla otettiin käyttöön sähköinen muutoksenhallintatyökalu, joka on keskeinen työkalu prosessiturvallisuuden kannalta. Työkalua käytetään prosessien ja laitteiden muutoksissa, ja se auttaa tunnistamaan työturvallisuus-, ympäristö- ja prosessiriskit sekä niihin liittyvät lakisääteiset velvoitteet jo esisuunnitteluvaiheessa. Vuoden 2018 aikana muutoksenhallintatyökalun käyttöä laajennettiin myös muille osastoille.

Tehdaspalokunnalla tehtäviä myös portin ulkopuolella

Terrafamen teollisuuspalokunta on toiminut Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana vuoden 2017 alusta saakka, minkä ansiosta pelastuspalveluiden taso teollisuusalueen ympärillä olevalla haja-asutusalueella on noussut. Teollisuuspalokunta palvelee Kainuun pelastuslaitoksen alaisena yksikkönä noin 10 kilometrin säteellä tehdasalueelta.

Vuoden 2018 aikana teollisuuspalokunnalla oli porttien ulkopuolella yhteensä 10 tehtävää, joista valtaosa liittyi liikenneonnettomuksiin, mutta mukana oli myös maastopaloihin ja kemikaalitorjuntaan liittyviä tehtäviä. Lisäksi teollisuuspalokunta oli valmiustilassa alkuvuoden tykkylumen aiheuttamien laajojen sähkökatkojen aikana.

Marraskuussa Kainuun pelastuslaitos järjesti yhteistyössä Terrafamen teollisuuspalokunnan, ensihoidon ja poliisin kanssa Seveso III -direktiivin mukaisen suuronnettomuusharjoituksen, jossa testattiin eri yksiköiden pelastusvalmiutta ja yhteistyökykyä teollisuusympäristössä. Harjoituksen perusteella kehitetään sekä Terrafamen palokunnan että viranomaisen toimintaa.

Terrafame jatkoi eurooppalaisten nikkelituottajien edustamista

Tuoteturvallisuudessa jatkettiin edellisvuosien tapaan nikkeli- ja sinkkisulfidien REACH-asiakirjojen päivitystä alan kansainvälisten järjestöjen kanssa. Lisäksi Terrafame osallistui Nickel Instituten säännöllisiin kokouksiin ja toimii edelleen nikkelisulfidin päärekisteröijänä ECHAn suuntaan.


Terrafamen tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti vuosina 2016–2018.

x