Terrafamella huomattava vaikutus Kainuun ja Suomen talouteen

Terrafame julkisti yhtiön aluetalousvaikutuksia käsittelevän selvityksen syksyllä 2016. Selvityksessä tarkasteltiin yhtiön suoria taloudellisia vaikutuksia sekä tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksia Kainuussa ja muualla Suomessa ilman tuotannon jalostusta. Syksyllä 2018 julkaistiin Terrafamen tulevasta akkukemikaalitehtaasta ympäristövaikutusten arviointiselostus, johon sisältyi myös vastaava selvitys aluetalousvaikutuksista.

Konsultointiyhtiö Ramboll Finland Oy:n syksyllä 2016 tekemän selvityksen mukaan Terrafamen monimetallikaivoksen ja metallitehtaan merkitys Kainuun elinvoimaisuudelle on erittäin suuri. Vaikutukset työllisyyteen ja talouteen ulottuvat laajasti myös muualle Suomeen ja eri toimialoille. Selvityksessä arvioitiin Terrafamen toiminnan vuosittaisia vaikutuksia vuosina 2019–2023 yhtiön toimiessa strategiansa mukaisesti täydellä kapasiteetilla. Vaikutuksia verrattiin tilanteeseen, jossa Terrafamen kaivosta ja metallitehdasta ei olisi. Selvitys ei sisältänyt uraanin talteenottolaitoksen käynnistämistä, mikä toisi oman lisänsä alueen talouteen, työllisyyteen ja osaamisen kehittymiseen.

Syksyllä 2018 Ramboll teki lisäselvityksen, joka koski vuonna 2021 käynnistyvän nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotantohankkeen eli akkukemikaalitehtaan aluetalousvaikutuksia. Selvityksessä tutkittiin kolmea eri vaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan käytettävien polttoaineiden sekä höyryn ja turpeen osalta. Jokaisessa kolmessa vaihtoehdossa akkukemikaalitehtaalla todettiin olevan mittavat talous- ja työllisyysvaikutukset.

Merkittävä lisäys Kainuun ja Suomen kokonaistuotokseen

Syksyllä 2016 tehdyn selvityksen mukaan Terrafamen kaivoksen ja metallitehtaan yhteenlaskettu tuotannon arvo (kokonaistuotos) kerrannaisvaikutuksineen nousee noin 1,1 miljardiin euroon vuodessa. Kainuun kokonaistuotokseen vaikutus on kerrannaisvaikutuksineen noin 600 miljoonaa euroa vuodessa.

Syksyn 2018 selvityksen mukaan akkukemikaalitehdas lisää Kainuun kokonaistuotosta entisestään 240–260 miljoonaa euroa ja muualla Suomessa 23–63 miljoonaa euroa.

Näin ollen Terrafamen kaivoksen, metallitehtaan ja akkukemikaalitehtaan kokonaistuotos kerrannaisvaikutuksineen on peräti 1,3–1,4 miljardia euroa vuodessa, joska Kainuun osuus on 840–860 miljoonaa euroa.

Termi kokonaistuotos on aluetaloudessa ja kansantaloudessa käytetty termi, joka tarkoittaa samaa kuin yritysten liikevaihto. Vuosien 2016 ja 2018 selvityksissä kokonaistuotos kuvaa Terrafamen ansiosta tapahtuvaa kaikkien yritysten liikevaihdon kasvua.

Yli 19 prosenttia Kainuun bruttokansantuotteesta

Syksyn 2016 selvityksen mukaan Terrafamen kaivoksen ja metallitehtaan vaikutus Suomen BKT:hen nousee 434 miljoonaan euroon. Tästä 225 miljoonaa euroa syntyy Kainuussa, mikä vastaa suuruudeltaan 10,9 prosenttia Kainuun BKT:sta verrattuna vuoden 2013 tasoon. Muualla Suomessa syntyy noin 210 miljoonaa euroa. Yhteensä tämä vastaa 0,2 prosenttia Suomen BKT:sta verrattuna vuoden 2015 tasoon.

Syksyllä 2018 tehdyn selvityksen mukaan akkukemikaalitehdas lisää Suomen BKT:tä vaihtoehdosta riippuen 203–210 miljoonaa euroa. Näin ollen Terrafaman strategian mukainen toiminta akkukemikaalitehtaan kanssa lisää Suomen BKT:tä noin 640 miljoonaa euroa, mikä on 0,3 prosenttia koko Suomen BKT:stä vuoden 2017 tasoon verrattuna ja peräti 19,3 prosenttia Kainuun BKT:stä.

4 700–5 000 henkilötyövuotta työpaikkoja

Terrafamen toiminta synnyttää Kainuuseen ja koko Suomeen huomattavia työllisyysvaikutuksia. Strategian mukaisessa tuotantotilanteessa Terrafamen kaivos ja metallitehdas työllistävät vuoden 2016 selvityksen mukaan Kainuussa kerrannaisvaikutuksineen noin 1 500 henkilöä. Muualla Suomessa työllisyysvaikutukset ovat koko hankintaketju huomioiden noin 2 800 henkilötyövuotta.

Lisäksi akkukemikaalitehdas tuo Terrafamen teollisuusalueelle lisätyötä noin 150 henkilölle, ja kerrannaisvaikutukset ovat 138–223 henkilötyövuotta Kainuussa sekä 119–338 henkilötyövuotta muualla Suomessa.

Terrafamen strategian mukainen toiminta synnyttää siten työpaikkoja yhteensä yli 4 700–5 000 henkilötyövuotta.

Lähes 230 miljoonaa euroa erilaisia verotuloja

Terrafamen strategian mukainen toiminta tuottaa selvitysten mukaan vuosittain yhteensä lähes 230 miljoonan euroa kiinteistö-, yhteisö-, kunnallis-, arvonlisä-, tuote- ja tuotantoverotuloja.

Kainuussa kunnallisveroja kertyy vuosittain noin 13 miljoonaa euroa. Muualla Suomessa kunnallisveroja kertyy yhteensä noin 17 miljoonaa euroa. Arvonlisäveroja kertyy puolestaan noin 141 miljoonaa euroa. Tuote- ja tuotantoveroja syntyy kerrannaisvaikutuksineen Kainuussa noin 12 miljoonaa euroa. Tuote- ja tuotantoverot muualla Suomessa ovat noin 9 miljoonaa euroa.


Terrafamen aluetaloudelliset vaikutukset akkukemikaalitehtaan kanssa.

x