Sidosryhmätyössä vastuullisuusasiat ja oppilaitosyhteistyö keskiössä

Käytännön sidosryhmätyö jatkui aktiivisena läpi vuoden erilaisissa tilaisuuksissa ja vierailuilla. Loppuvuodesta toteutettiin myös sidosryhmäkysely ja lähdettiin tiivistämään oppilaitosyhteistyötä tulevaisuuden kykyjen tavoittamiseksi.

Vuoden 2018 aikana valmisteltiin sidosryhmäyhteistyön strategia osana kaivosvastuujärjestelmän mukaista kehitystyötä. Strategian mukaisesti Terrafame kertoo sidosryhmilleen avoimesti arvoistaan, tavoitteistaan ja saavutuksistaan sekä pyrkii ottamaan huomioon sidosryhmien odotuksia. Tavoitteeksi asetettiin myös sidosryhmien vastuullisuusodotusten kartoittaminen tulevan kehitystyön pohjaksi.

Loppuvuodesta Terrafame selvitti sähköisellä kyselyllä sidosryhmien olennaisimpina pitämiä, yhtiön toimintaa koskevia vastuullisuusaiheita. Kyselyyn vastasi yli 70 henkilöä, joista yli ⅔ oli Kainuusta. Henkilöstön ohella aktiivisimpia vastaajaryhmiä olivat palveluntuottajat ja tarveainetoimittajat, paikalliset poliittiset päättäjät sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset.

Kaikkien vastausten perusteella tärkeimpinä aiheina pidettiin yhtiön turvallisuusvastuuseen liittyviä hätävalmiuksia mahdollisessa onnettomuustilanteessa sekä kriisijohtamista ja tiedottamista. Myös kemikaalien käyttöturvallisuuden kehittämistä pidettiin erittäin tärkeänä, samaten työterveyden ja -hyvinvoinnin parantamista.

Muita kaikkein olennaisimpia vastuullisuusaiheita olivat vesistöön kohdistuvien päästöjen hallinta ja vähentäminen, parhaan käytettävissä olevan teknologian hyödyntäminen sekä lakien ja vaatimusten täyttäminen. Henkilöstöaiheista korostuivat eniten epäasiallisen kohtelun ehkäisy sekä tasavertaiset ja yhtäläiset mahdollisuudet.

Ajatustenvaihtoa jatkettiin monenlaisissa yhteyksissä

Teollisuusalueen lähinaapurit noin 12 kilometrin säteellä ovat Terrafamelle erityisen tärkeä sidosryhmä. Naapureilta kerätään havaintoja, joiden pohjalta toimintaa pyritään parantamaan. Terrafamen puolestaan kertoo etukäteen yhteystietonsa ilmoittaneille naapureille esimerkiksi metallitehtaan ylös- ja alasajoista sekä pelastusharjoituksista. Vuonna 2018 naapureille lähetettiin myös turvallisuustiedote ja järjestettiin tuttuun tapaan tupailtoja, joihin kuului alustuksia, keskustelua ja tuotannon esittelyä.

Lähikuntien lisäksi vieraiksi saatiin mm. Kokkolan, Kannuksen ja Kaustisen kaupunginhallituksien ja hallinnon väkeä. Vastaavasti lähikuntiin tehtiin esittelyvierailuja mm. uraanin talteenoton tiimoilta. Valtakunnallisista yhdistyksistä Terrafamella vieraili mm. sähkö- ja media-alan yhdistyksiä.

Vuoden mittaan yhä useammat kumppaniyritykset ja muut laite- ja palvelutoimittajat esittivät pyynnön saada hyödyntää Terrafamen nimeä markkinoinnissaan. Monet laativatkin omia artikkeleitaan ja muuta materiaalia Terrafamelle tekemistään töistä. Lähtökohtaisesti pyyntöihin suhtauduttiin myönteisesti.

Yhtiön omat asiantuntijat puolestaan pitivät esityksiä yhtiön kehitystyöstä ja näkemyksistä erityisesti tekniikan ja logistiikan alan seminaareissa.

Opiskelijat ja koululaiset ovat tulevaisuuden kykyjä

Akkukemikaalitehtaan investointipäätöksen jälkeen loppusyksystä aktivoitiin oppilaitosyhteistyötä koskeva sidosryhmätyö. Korkeakoulu- ja ammattiopistoyhteistyöllä tähdätään siihen, että nuoria ja muita kouluttautumisesta kiinnostuneita saadaan pidettyä Kainuussa ja houkuteltua maakuntaan muualtakin.

Vuoden aikana opiskelijoita ja koululaisia vieraili aiempaa enemmän Terrafamella. Esimerkiksi Oulun yliopistolta saapui vierailulle diplomi-insinööriopiskelijoita. Teknologiateollisuuden valtakunnallisen TeknologiaTiistai-tapahtuman yhteydessä marraskuussa kainuulaisia yläkoululaisia saapui bussilasteittain tutustumaan yritykseen. Kesällä vieraiksi saatiin Zinc Collegen osallistujia ympäri maailman.

YVA-tilaisuuksien uudenlainen konsepti keräsi kiitosta

Alkuvuodesta työ- ja elinkeinoministeriö järjesti Sotkamossa ja Kajaanissa Terrafamen uraanin talteenottohankkeesta yleisötilaisuudet, joihin myös Terrafamen edustajat osallistuivat. Keväämmällä puolestaan käynnistettiin tulevan akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA-menettely, jonka puitteissa järjestettiin vuoden aikana kaksi yleisötilaisuutta.

Akkukemikaalitehtaan yleisötilaisuuksissa otettiin käyttöön uudenlainen lähestymistapa, jonka mukaisesti ihmiset saattoivat alustusten jälkeen kiertää infopisteillä ja keskustella kasvotusten asiantuntijoiden kanssa. Näistä tilaisuuksista saatiin hyvää palautetta paikallisilta asukkailta.

 

Terrafamen sidosryhmien olennaisimpina pitämiä, yhtiön toimintaan koskevia vastuullisuusaiheita.

x