Akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutukset arvioitiin

Akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointi eteni rinnakkain laitoksen suunnittelun kanssa. Terrafamen koko toimintaa koskevaa ympäristölupahakemusta täydennettiin lupaviranomaisen edellyttämällä tavalla. Vuoden aikana työstettiin myös uraanin talteenottoon liittyvää dokumentaatiota.

Terrafamen akkukemikaalien tuotantoa koskeva ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-menettely käynnistyi 16.4.2018, jolloin prosessissa yhteysviranomaisena toimiva Kainuun ELY-keskus kuulutti yhtiön valmisteleman YVA-ohjelman. Arvioinnin tulokset esitettiin YVA-selostuksessa, jonka ELY-keskus kuulutti 18.10.2018. Arvioinnin johtopäätös oli, että kaikki YVAssa arvioidut vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia, eikä hankkeesta synny merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tehtaaseen ei ole suunnitteilla sellaisia laitteita tai prosessivaiheita, joita ei olisi jo käytössä teollisuudessa. Akkukemikaalien valmistuksessa hyödynnetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa, eikä toimintaan tai päästötasoihin liity merkittävää epävarmuutta. Akkukemikaalitehtaasta ei synny uusia vesipäästöjä ja tehtaassa syntyvät metallipitoiset sivuvirrat voidaan hyödyntää Terrafamen nykyisessä prosessissa.

Terrafamen tavoitteena on jättää akkukemikaalien tuotantoa koskeva ympäristölupahakemus alkuvuodesta 2019. Heinäkuussa 2018 Sotkamon kunta myönsi nykyiselle tehdasalueelle tulevalle akkukemikaalitehtaalle rakennusluvan.

Koko toiminnan ympäristölupahakemusta täydennettiin

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 9.5.2017 ratkaisut Terrafamen kaikista keskeisistä lupapäätöksistä. Näitä päätöksiä olivat koko kaivostoimintaa (mukaan luettuna uraanin talteenotto) koskeva, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (PSAVI) myöntämä ympäristö- ja vesitalouslupa (Nro 36/2014/1), vanhoille reiteille johdettavia vesipäästöjä koskeva ympäristölupa (PSAVIn päätös Nro 52/2013/1) sekä Nuasjärven purkuputken ympäristölupa (PSAVIn päätös Nro 43/2015/1). KHO piti voimassa Vaasan hallinto-oikeuden (VHO) 28.4.2016 antaman ratkaisun, jonka mukaan Terrafamen oli haettava koko toiminnalleen uutta ympäristölupaa 31.8.2017 mennessä.

Terrafame jätti PSAVI:lle koko toimintaansa koskevan ympäristölupahakemuksen 30.8.2017. Uuden ympäristöluvan hakemusta täydennettiin 27.7.2018 mm. lupaviranomaisen pyytämillä yksityiskohtaisilla prosessikuvauksilla sekä uusia tuotantoalueita koskevilla suunnitelmilla. PSAVI kuulutti hakemusaineiston 31.12.2018, ja Terrafame odottaa päätöstä asiasta vuoden 2019 loppupuolella.

Yhtiön nykyiset ympäristö- ja vesitalousluvat säilyvät voimassa aina siihen saakka, kunnes uusi, koko toimintaa koskeva ympäristölupa saa lainvoiman.

Muut lupaprosessit ja arviointimenettelyt

PSAVI myönsi 3.5.2018 ympäristöluvan (Nro 39/2018/1) kolmannelle rikkivetylaitokselle, joka käynnistettiin kesällä 2018. Uusi rikkivetylaitos varmistaa riittävän tuotantokapasiteetin ja tuo käyttövarmuutta huoltoseisakkien varalle.

Nuasjärven sekoittumisvyöhykettä koskeva päätös saatiin PSAVI:ilta 12.11.2018. PSAVI katsoi päätöksessään, ettei sekoittumisvyöhykkeen määräämiselle ole perusteita purkuveden hyvästä laadusta johtuen. Samalla PSAVI antoi päätöksen kahdesta Nuasjärven purkuputken tarkkailuohjelmaan tehdystä oikaisuvaatimuksesta, joiden johdosta tarkkailuohjelmaa täydennetään hieman vuoden 2019 alusta lähtien.

VHO antoi 9.11.2018 päätöksen keskusvedenpuhdistamosta. Päätöksessä oli määrätty keskuspuhdistamon sakka sijoitettavaksi kipsisakka-altaalla eri lohkolle kuin laadullisesti vastaava loppuneutraloinnin sakka, minkä vuoksi Terrafame on hakenut päätökseen valituslupaa KHO:lta.

Ympäristölupien toteutumista valvovalta viranomaiselta eli Kainuun ELY-keskukselta Terrafame sai vuoden 2018 aikana kaksi kehotusta. Toinen näistä koski ympäristösuojelurakenteiden riippumattoman laadunvalvonnan uudelleenjärjestämistä ja toinen pohjaveden laadussa tapahtuneiden muutosten selvittämistä. Molemmat kehotukset huomioitiin yhtiön toiminnassa.

Vuoden lopussa Terrafamella oli PSAVIssa vireillä voimassa oleviin lupapäätöksiin liittyviä korvausasioita (dnrot PSAVI/2014/2015; PSAVI/50/04.08/2013; PSAVI/1774/2017). Terrafame odottaa korvausasioihin PSAVI:n päätöstä vuoden 2019 aikana.

Alkusyksystä aloitettiin kaivosalueelle edellisen toiminnanharjoittajan aikana välivarastoitujen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskevan YVA-prosessin valmistelu. Prosessin on määrä käynnistyä alkuvuodesta 2019, jolloin YVA-ohjelma jätetään Kainuun ELY-keskukselle.

Vuoden 2018 aikana valmisteltiin myös uraanin talteenottoa koskevaa dokumentaatiota. Valtioneuvoston päätöstä vuonna 2017 jätettyyn uraanin talteenoton lupahakemukseen odotetaan vuoden 2019 aikana.

x