Kestävän kehityksen johtajan katsaus

Turvallisuus vaatii sitoutumista ja jatkuvaa työtä

Vuoden 2018 keskeisiä teemoja olivat turvallisuuskulttuurin kehittäminen, kaivosvastuujärjestelmän rakentaminen, ympäristökuormituksen minimointi sekä akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointi.

Terrafamen vuosi 2018 oli työturvallisuusnäkökulmasta kaksijakoinen. Panostimme turvallisuuskulttuurin kehittämiseen vuoden aikana erittäin paljon, ja tuloksia oli nähtävissä mm. roska silmään -tapaturmien vähenemisenä. Toisaalta vuoden aikana tapahtui edellisvuotta enemmän poissaoloon johtaneita tapaturmia, vaikka tapaturmien kokonaismäärä (TRI) säilyi edellisen vuoden tasolla.

Yksi poissaoloon johtaneista tapaturmista oli vakava putoamisonnettomuus, jossa putoamisriskiä ei ollut tunnistettu etukäteen. Tämä onnettomuus osoitti meille konkreettisesti, että turvallisuus on pidettävä mielessä jokaisessa työtehtävässä joka ikinen hetki.

Vuonna 2018 Terrafamen omalle henkilöstölle tapahtui 8 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, joista koko vuoden tapaturmataajuudeksi (LTIFR) muodostui 7,4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (2017: 3,5). Terrafamen teollisuusalueella toimivien kumppaniyritysten työntekijöille sattui 11 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, ja tapaturmataajuudeksi muodostui 10,1 (2017: 11,7).

Uusilla keinoilla kohti pitkän tähtäimen tavoitetta

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa on harvemmin tarjolla kovin nopeita tuloksia. Terrafamen tapaturmataajuus parani vuoden 2015 tasosta 23,3 tasolle 3,5 vuoteen 2017 tultaessa, mikä oli poikkeuksellisen nopea kehitys. Vaikka tapaturmataajuutemme kääntyi vuoden 2018 aikana ylöspäin, uskon vahvasti, että kovalla työllä ja sitoutumisella saamme käännettyä kurssin uudelleen kohti pitkän tähtäimen tavoitettamme, joka on nolla tapaturmaa.

Käynnistimme vuoden 2018 loppupuolella useita uusia turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä. Toteutimme koko organisaatiota ja kaikkia työtehtäviä koskevan työn vaarojen tunnistamisen. Käynnistimme myös turvallisuuskampanjan ”Älä loukkaannu”, joka sisältää useita aihepiirejä kuten liikenneturvallisuuden, liukkauden ja pimeyden. Kampanja jatkuu vuoden 2019 puolella, jolloin uudistamme kaikille pakollisen turvainfon ja käynnistämme uuden esimiesten turvallisuusvastuukoulutuksen.

Kaivosvastuujärjestelmän itsearvioinnit valmistuivat

Vuoden 2018 aikana johtamisjärjestelmämme ylläpidon ja kehittämisen painopiste oli sisäisissä auditoinneissa. Lisäksi teimme useita sopimuskumppaneiden auditointeja, joissa painotimme turvallisuutta ja toimintakulttuuria. Järjestimme myös vuoden aikana kolme urakoitsijatapaamista, joissa käytiin läpi alueellamme toimivien kumppaniyritysten käytäntöjä ja kehitettiin yhteistyössä teollisuusalueen turvallisuutta.

Vuoden 2017 puolella käynnistimme kaivosvastuujärjestelmään liittyvät itsearvioinnit, jotka veimme loppuun vuoden 2018 aikana. Arviointien aikana nousi esille useita kehitysajatuksia, joita olemme lähteneet toteuttamaan. Olemme myös kehittäneet dokumentointiamme vastaamaan arviointityökalun vaatimuksia.

Tavoitteenamme on, että arvioinnissa sovitut kehitystoimenpiteet valmistuvat siten, että voimme arvioida ensimmäisiä osia kaivosvastuujärjestelmästä jo vuoden 2019 ulkoisessa auditoinnissa.

Sulfaattikuormitus reilusti alle lupakiintiön

Vuoden 2018 aikana juoksutimme vesiä pois kaivosalueelta yhteensä 2,5 miljoonaa kuutiota. Purkuvesiemme sulfaattikuormitus oli 3 434 tonnia, kun ympäristölupa olisi sallinut 16 300 tonnia. Aiempaa selvästi pienempi sulfaattikuormitus johtui siitä, että bioliuotusprosessin hyvän toiminnan ja maltillisen sadannan ansiosta pystyimme pitämään tuotantoprosessin suljetussa kierrossa useiden kuukausien ajan.

Vaikka vuoden 2018 sulfaattikuormitus olikin erittäin pieni, Terrafame pitää tärkeänä sitä, että myös tuleva ympäristölupa antaa mahdollisuuden purkaa ylimääräisiä vesiä kaivosalueelta silloin, kun se on runsaiden sateiden vuoksi välttämätöntä.

Purkuvesiemme metallikuormitus oli vuonna 2018 edelleen alhainen. Metallipitoisuudet olivat tyypillisesti noin kymmenesosan ympäristöluvan pitoisuusrajoista. Purkuveden alhaisten metallipitoisuuksien vuoksi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto katsoi marraskuussa 2018 antamassaan päätöksessä, ettei Terrafamen purkuputki tarvitse Nuasjärvessä erillistä sekoittumisvyöhykettä eli aluetta, jossa pitoisuudet laskevat alle luonnonvesille määrättyjen ympäristölaatunormien.

Akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutukset arvioitiin

Terrafame kertoi marraskuussa 2017 suunnittelevansa investointia sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantoon. Käynnistimme hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessin eli YVA-prosessin keväällä 2018 ja jätimme arvioinnin loppuraportin eli YVA-selostuksen yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle lokakuussa. Ympäristövaikutusten arviointi osoitti, että hanke voidaan toteuttaa ilman merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointia on tehty rinnakkain prosessisuunnittelun kanssa. Suunnittelussa on huomioitu ympäristönäkökulma mm. siten, että jätejakeiden syntyä on pyritty välttämään ohjaamalla sivuvirtoja takaisin prosessiin hyödynnettäviksi. Samoin suunnittelussa on pyritty löytämään energiatehokkaita ratkaisuja.

Ympäristölupahakemus etenee lupaprosessissa

Olemme jättäneet koko toimintaamme koskevan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon korkeimman hallinto-oikeuden edellyttämässä aikataulussa elokuun 2017 lopussa. Täydensimme tätä hakemusta heinäkuussa 2018 ja odotamme nyt uutta ympäristölupapäätöstä vuoden 2019 loppupuolella. Nykyiset ympäristölupamme pysyvät voimassa aina siihen saakka, kunnes uusi ympäristölupa tulee voimaan.

Lokakuussa 2017 olemme jättäneet uraanin talteenottoa koskevan lupahakemuksemme valtioneuvostolle. Vuoden 2018 aikana työstimme talteenottoon liittyvää dokumentaatiota Säteilyturvakeskukselle.

 

Veli-Matti Hilla
Kestävän kehityksen johtaja
Terrafame Oy
x