Henkilöstön kehittäminen ja tuleviin tarpeisiin valmistautuminen avainasemassa

Vuonna 2018 jatkettiin henkilöstön ja organisaation kehittämistä sekä työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa. Akkukemikaalitehtaan investointipäätöksen myötä lähdettiin myös valmistautumaan uuden henkilöstön kouluttamiseen ja palkkaamiseen.

Terrafame rekrytoi vuoden 2018 aikana noin 180 henkilöä, joiden avulla resursoitiin henkilöstön vaihtuvuuden myötä avautuneita tehtäviä, kesätöitä ja projekteja. Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 667 (2017: 650), josta toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 650 henkilöä. Kasvu johtui pääosin eräiden aikaisemmin ulkoisesti hoidettujen kunnossapitotöiden siirtämisestä Terrafamen omaksi työksi. Määräaikaiset tehtävät olivat erilaisten vapaiden sijaisuuksia ja sisäisiä kehitysprojekteja. Yhtiö hyödynsi teollisuusalueellaan myös noin 70 kumppaniyrityksen työvoimaa.

Yleisen työmarkkinatilanteen kehittyminen heijastui henkilöstön vaihtuvuuteen. Vakinaisten lähtövaihtuvuus nousi kymmeneen prosenttiin (2017: 6,2 %) eli yli 60 henkilöön vuoden aikana. Henkilöstövahvuus oli korkeimmillaan kesäkuukausina, jolloin yhtiö tarjosi töitä noin 720 henkilölle. Henkilöstöstä miehiä oli reilut 91 prosenttia ja naisia vajaa 9 prosenttia, ja henkilöstön keski-ikä oli noin 41 vuotta.

Terrafamen työllisyysvaikutukset Kainuussa olivat aikaisempien vuosien tapaan merkittävät. Vuoden lopussa henkilöstöstä 87 prosenttia asui Kainuun kunnissa, useimmat Kajaanissa ja Sotkamossa. Kumppaniyritysten säännöllinen työntekijämäärä teollisuusalueella oli vuoden loppupuolella noin 650. Näistä noin 60 prosenttia oli Kainuusta.

Johtoryhmässä tapahtui vuoden aikana kaksi muutosta teknologiajohtajan eläköidyttyä ja viestintäjohtajan jätettyä tehtävänsä.

Osaamisen kehittäminen muutoksen tukena

Panostukset henkilöstön ammatillisen osaamisen ja esimiestyön kehittämiseen jatkuivat vahvoina. Työssäoppimisen ja lyhyiden päiväkurssien lisäksi jatkettiin pitkäkestoisia kemiantekniikan, sähkö- ja automaatiokunnossapidon sekä johtamisen koulutuksia. Tutkintotavoitteisissa koulutuksissa opiskeli vuoden aikana lähes 90 henkilöä.

Vuoden 2017 syksyllä aloitettu käynnissäpitotiimien kehitysohjelma jatkui koko vuoden, ja siihen osallistui lähes 60 henkilöä. Vuoden 2018 aikana toteutettuun Tolkku-projektijohtamisen koulutukseen osallistui lähes 70 henkilöä. Näiden kahden ohjelman tavoitteena on kehittää johtamis-, suunnittelu- ja yhteistyökäytäntöjä läpi prosessin kustannustehokkaan ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.

Vuonna 2018 työpaikalla järjestettyjä koulutuksia oli keskimäärin 3,4 päivää työntekijää kohden (2017: 2,5). Koulutusten painopiste oli työ- ja ympäristöturvallisuudessa sekä ammatillisessa osaamisessa. Kaikille alueella työskenteleville järjestettiin turvallisuusperehdytystä sekä kemikaali-, suojain- ja ensiapukoulutuksia. Esimiestyön kehittämiseen tähtääviä koulutuksia oli keskimäärin 4,5 päivää esimiestä kohden (2017: 3,6). Lisäksi osa henkilöstöstä suoritti tuettuja omaehtoisia tutkinto-opintoja.

Panostusta myös työkyvyn ylläpitämiseen

Terrafamen teollisuusalueella on oma työterveyshuollon toimipiste, jossa sijaitsevat työterveyshoitajien ja lääkärin vastaanotot. Henkilöstön sairauspoissaolot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat keskimäärin 4,3 prosenttia teoreettisesta säännöllisestä työajasta (2017: 5,5).

Terrafamen työtehtävät ja työolosuhteet asettavat vaatimuksia myös työkyvylle ja -hyvinvoinnille sekä niitä koskevien riskien torjumiselle. Yhtiössä on hyödynnetty laajoja työterveyshuollon palveluita, ja erilaisten altisteiden ja työkykyriskien seuranta on järjestelmällistä. Varhaisen tuen ja korvaavan työn toimintamalleja sovellettiin aktiivisesti myös vuonna 2018. Työpaikka- ja ergonomiaselvityksiä tehtiin tasaisesti ympäri vuoden eri tehtäväalueilla.

Yhtiö tarjoaa henkilöstölle liikunta- ja kulttuurisaldoa sekä tuetun työpaikkalounaan. Vuoden aikana järjestettiin myös kesäjuhlat ja pikkujoulut, jotka keräsivät ennätykselliset osallistujamäärät.

Tuotannosta ja turvallisuudesta palkittiin

Vuonna 2018 Terrafamella oli käytössä koko henkilöstöä koskeva turvallisuuspalkkio, jolla palkittiin tapaturmattomista kuukausista. Lisäksi henkilöstöä palkittiin kuukausittaiseen tavoiteasetantaan pohjautuneella tuotantopalkkiolla. Palkitsemisjärjestelmää täydensivät erilliset aloite- ja työsuorituspalkkiot. Yhtiössä on myös käytössä johdon vuositavoitteisiin perustuva palkkio-ohjelma.

Organisaation kehittämistä jatketaan

Helmikuussa uusittiin henkilöstötutkimus, josta saatiin vertailutietoa edelliseen, kaksi vuotta aiemmin toteutettuun tutkimukseen sekä suuntaviivoja kehittämiselle. Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset sijoittuivat kansallisen normitason tuntumaan. Kokonaistulokset paranivat hiukan edelliseen tutkimukseen verrattuna. Kokonaistulosta kuvaava PeoplePower®-indeksi nousi 65,1:een (2016: 64,2).

Suurin kehitysaskel oli työpaikan jatkuvuutta, tulevaisuuden näkymiä ja työnantajakuvaa mitanneessa sitoutumisindeksissä. Selkeimmät vahvuudet liittyivät yhtiön työnantajakuvaan ja lähiesimiestyöhön. Suhteellisesti parhaiten toimivina asioina nousivat esiin yhtiön viimeaikainen kehitys, tulevaisuudennäkymien valoisuus, arvojen ja päämäärien näkeminen tavoittelemisen arvoisina sekä tuotteiden ja palveluiden korkealaatuisuus.

Selkeimmät kehityskohteet löytyivät yhtiön toimintakulttuurin sekä osastojen viestinnän ja osallistamisen alueilta. Suhteellisesti heikoimmin toimivien asioiden joukkoon jäivät näkemykset turhasta byrokratiasta, tiedonkulusta osastolla, reilusta ja tasapuolisesta kohtelusta yhtiössä sekä palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta.

Henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella laadittiin yhteensä noin 70 toimenpidettä yhtiö-, osasto- ja työvuorotasoille. Toimenpiteiden etenemistä seurataan säännöllisesti.

Vuoden mittaan tehtiin hienosäätöä organisaation järjestäytymiseen, raportointisuhteisiin ja osastojen työvuoromalleihin. Organisaatiomuutoksista merkittävin oli metallitehtaan järjestely, jossa henkilöstön tehtävät ja vastuualueet eri prosessialueilla määriteltiin uudestaan. Samassa yhteydessä rakennettiin uusi palkkausmalli eri tehtäväalueille. Uusi henkilöstötietojärjestelmä, Sympa HR, otettiin käyttöön loppuvuodesta. Järjestelmän myötä parannetaan henkilöstötietojen ja -prosessien ohjausta, tiedonhallintaa ja raportointia. Järjestelmää käytetään myös rekrytointialustana avoimiin tehtäviin, oppisopimuskoulutukseen ja kesätöihin. Loppuvuodesta otettiin käyttöön myös toiminnanohjausjärjestelmä, jolla seurataan alueella toimivien kumppaniyritysten ja alihankkijoiden kulunvalvontaa, sopimuksia ja ammattipätevyyksiä sekä työturvallisuusasioita.

Kykyjen talteenotto käynnistyi

Loppuvuodesta julkistettu akkukemikaalitehdasinvestointi lisää ammattitaitoisen prosessihenkilöstön tarvetta. Kilpailu ammattiosaajista on kiristynyt Kainuussa, ja toisaalta Terrafamen tarjoamat monipuoliset työ- ja uramahdollisuudet eivät ole olleet kovin laajalti tunnettuja. Tämä vuoksi yhtiö halusi ottaa aktiivisemman roolin työmarkkinoilla ja tulla paremmin esille sekä työnantajana että prosessiosaamisen kehittäjänä. Näistä lähtökohdista käynnistettiin loppuvuodesta hanke työnantajakuvan ja rekrytointi-ilmeen kohentamiseksi. Tuloksena syntyi Kykyjen talteenotto -kampanja yritysesittelyineen ja verkkosivustoineen.

Terrafame aloitti syyskaudella oppisopimuskoulutuksen suunnittelun ja käynnisti joulukuussa hakuprosessin koulutukseen. Tavoitteena on kouluttaa seuraavina vuosina yli 100 uutta prosessiosaajaa kaksivuotisessa prosessiteollisuuden ammattitutkintokoulutuksessa. Oppisopimuskoulutus paikkaa osaltaan henkilöstövaihtuvuutta ja vastaa tuleviin henkilöstötarpeisiin.

Merkittävin suora panostus alueen koulutustarjonnan kehittämiseen on kolmevuotisen yliopettajuuden lahjoittaminen Kajaanin ammattikorkeakoululle. Oppilaitoksen insinöörikoulutuksen yhteyteen rakennetaan lahjoitusyliopettajuuden myötä prosessitekniikan erikoistumismahdollisuus. Tavoitteena on kouluttaa aiempaa syvällisemmin prosessiteollisuuteen ja käynnissäpitoon perehtyneitä insinöörejä. Terrafamen tarjoama kolmevuotinen yliopettajuus on laajuudeltaan tiettävästi ainutlaatuinen lahjoitus Suomessa.

Kunnioitamme tasavertaisuutta

Terrafame noudattaa henkilöstötyössä kansallisia sääntöjä ja määräyksiä sekä kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja työmarkkinoita koskevia sopimuksia. Yhtiö kunnioittaa yhdistymisvapautta ja noudattaa laillisesti sitovia työehtosopimuksia. Henkilöstön osallistuminen ja kuuleminen on järjestetty kansallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Alkuvuodesta vahvistettiin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Yhtiö edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia sekä tasavertaista työ- ja urakehitystä tasa-arvolain hengessä ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti.

Vuonna 2018 Terrafamen henkilöstömäärä kasvoi hiukan.
Terrafamen henkilöstörakenne on tasapainoinen. Henkilöstön keski-ikä on noin 41 vuotta.Yli puolet henkilöstöstä teki kertomusvuonna 12-tuntista työpäivää siten, että neljää työpäivää seurasi kuuden päivän vapaa.

x