Kestävän kehityksen avainluvut

TALOUS   2018 2017
Nikkelin tuotanto (t) 27 377 20 864
Sinkin tuotanto (t) 61 608 47 205
Liikevaihto (1 000 €) 325 830 220 024
Liikevoitto/-tappio (1 000 €) 2 991 -6 219
Sijoitetun pääoman tuotto (%) 1,0 1,6
Tuloverot (1 000 €) 0 0
Ympäristöinvestoinnit (M€) 31,9 52,6
Ympäristökäyttökulut (M€) 24,8 31,6
Ympäristövaraukset (M€) 159,0 159,4
Ympäristövakuudet* (M€) 113,9 113,9
Sponsorointi (€) 26 504 35 790
Palkat ja palkkiot (1 000 €) (sis. sivukulut ja ulkop. palkkiot) 38 212 38 286
YMPÄRISTÖ   2018 2017
Malmi (Mt) 17,9 17,5
Sivukivi (Mt) 24,4 17,6
Prosessikemikaalit yhteensä (1 000 t) 537,0 578,6
Kalkkikivi CaCO3 (1 000 t) 132,9 126,4
Rikkihappo H2SO4, 93 % (1 000 t) 113,0 141,1
Lipeä NaOH. 50 % (1 000 t) 118,6 98,6
Poltettu kalkki CaO (1 000 t) 7,9 129,8
Rikki (1 000 t) 54,1 46,2
Räjähdeaine (1 000 t) 15,8 13,8
Vetyperoksidi, 50 % (1 000 t) 6,0 6,0
Rikkidioksidi (1 000 t) 0,1 0,6
Muut (1 000 t) 18,7 15,7
Kokonaisenergiankulutus (TJ) 2 130,8 2 140,7
Sähkö (TJ) 1 379,3 1 379,3
Kevyt polttoöljy (TJ) 664,1 629,9
Raskas polttoöljy (TJ) 87,7 137,4
Kokonaisvedenkulutus (Mm3) 4,3 4,6
Kolmisoppi (Mm3) 1,4 1,8
Talousvesi (Mm3) 0,03 0,02
Kierrätetty vesi (Mm3) 2,8 2,7
Kierrätysaste (%) 65,7 58,4
Pintavesiin johdettu vesimäärä (Mm3) 2,5 5,3
Nikkelikuormitus (kg/a) 72,7 159,6
Sinkkikuormitus (kg/a) 107,4 208,4
Kuparikuormitus (kg/a) 3,4 6,1
Mangaanikuormitus (t/a) 2,1 3,2
Sulfaattikuormitus (t/a) 3 434 10 468
Natriumkuormitus (t/a) 619 2 150
Tavanomaiset yhdyskunta- ja teollisuusjätteet (t) 2 856 3 299
Vaaralliset jätteet (t) 382 208
Jätteistä hyötykäytetty materiaalina tai energiana (%) 89,6 90,0
Prossessiperäiset jätteet (1 000 t)    
Kipsisakka (1 000 t) 337,6 370,6
Esineutraloinnin sakka (1 000 t) 135,6 134,2
Sivukivi (1 000 t) 24 367 17 632
Prosessiperäisistä jätteistä hyötykäytetty (%) 0,5 80
Hiilidioksidipäästöt (CO2) (tCO2e) 293 096 333 695
Suorat CO2-päästöt, Scope 1 (tCO2e) 127 727 127 594
Epäsuorat CO2-päästöt liittyen ostetun sähkön tuotantoon, Scope 2 (tCO2e) 104 215 104 211
Muut epäsuorat CO2-päästöt, Scope 3 (tCO2e) 61 154 101 889
CO2-päästöjen lähteet      
Kalkki (%) 24 20
Sähkö (%) 36 31
Kevyt polttoöljy (%) 17 15
Propaani (%) 0 0
Poltettu kalkki (%) 21 31
Raskas polttoöljy (%) 2 3
Vuoden aikana käyttöön otettu maa-ala (ha) 87 153
Toimialueiden määrä, joilla sulkemissuunnitelma (%) 100 100
Naapureiden ympäristöhavainnot (kpl) 26 35
HENKILÖSTÖ   2018 2017
Henkilöstön määrä kauden lopussa (kpl) 677 650
Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 40,8 40,5
Vakituisen henkilöstön osuus (%) 97,5 97,0
Henkilöstöstä naisia (%) 8,4 8,9
Henkilöstöstä kainuulaisia (%) 87,0 84,0
Työntekijöiden koulutuspäivät (pvä/hlö) 3,4 2,5
Työntekijöiden vaihtuvuus (hlö) 63 40
Sukupuolten palkkasuhde samoista töistä  1:1 1:1
TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS  2018 2017
Tapaturmien määrä, LTI (kpl) 8 4
Tapaturmataajuus, LTIFR (kpl/milj. työtuntia) 7,4 3,5
Tapaturmien määrä, TRI (kpl) 38 31
Tapaturmataajuus, TRIFR (kpl/milj. työtuntia) 35,0 27,2
Tapaturmien vakavuus (pvä/LTI tapaturma) 11,25 13,5
Työperäiset sairaudet (hlö) 0 0
Työtapaturmaisesti kuolleet (hlö) 0 0
Sairauspoissaolot (pvä/hlö) 10,7 14,0
Sairauspoissaolot (%) 4,3 5,5

* Ei sisällä toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta asetettuja ympäristövakuuksia.
LTI = yli yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat, ei sisällä työmatkatapaturmia (Lost Time Injury)
LTIFR = yli yhden päivän poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti, ei sisällä työmatkatapaturmia (Lost Time Injury Frequency)
TRI = työtapaturmien määrä (Total Recordable Injury)
TRIF = työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti (Total Recordable Injury Frequency)

 

Muokattu 21.5.2019: Tapaturmien määrä, TRI (kpl) korjattu.

x