Terrafame Oy:n toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018

Terrafame Oy (jatkossa myös ”Terrafame”) on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Yhtiön tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta.

Terrafame aloitti toimintansa 15.8.2015. Tilikausi 1.1.–31.12.2018 on yhtiön neljäs tilikausi ja kolmas kokonainen toimintavuosi.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella 2018

  • Tuotannon ylösajo ja vakiinnuttaminen etenivät suunnitellusti: nikkelin tuotanto kasvoi 31,2 % 27 377 tonniin (2017: 20 864 tonnia) ja sinkin tuotanto kasvoi 30,5 % 61 608 tonniin (2017: 47 205 tonnia)
  • Liikevaihto 325,8 miljoonaa euroa (2017: 220,0 miljoonaa euroa)
  • Käyttökate 32,8 miljoonaa euroa (2017: 13,6 miljoonaa euroa)
  • Liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa (2017: -6,2 miljoonaa euroa)
  • Liiketoiminnan rahavirta 5,1 miljoonaa euroa (2017: -81,0 miljoonaa euroa)
  • Tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti 7,4 (2017: 3,5)
  • Terrafamen hallitus teki lokakuussa 240,0 miljoonan euron investointipäätöksen uuden akkukemikaalitehtaan rakentamisesta
  • Investointipäätöksen yhteydessä yhtiön omistajat sopivat täydentävästä, noin 100,0 miljoonan euron rahoituspaketista

Markkinakehitys

Terrafamen päätuotteiden nikkelin ja sinkin kysyntä maailmanmarkkinoilla jatkui vuonna 2018 hyvällä tasolla. London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot pienenivät vuoden 2018 aikana 190 000 tonnia, ja vuoden lopun varastot vastasivat viiden viikon kysyntää. Sinkkivarastot pienenivät 100 000 tonnia, ja vuoden lopun varastot vastasivat yhden viikon kysyntää. Kysyntää tukivat ennen muuta nikkelin käyttö ruostumattoman teräksen tuotannossa sekä sinkin käyttö ruostesuojauksessa. Nopeasti yleistyvän sähköautoistumisen myötä nikkeliä hyödynnettiin yhä enemmän myös sähköajoneuvojen akkujen valmistukseen.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisillä kauppakiistoilla oli vuoden mittaan kielteinen vaikutus useiden metallien maailmanmarkkinahintojen kehitykseen. Samaan aikaan Yhdysvaltain dollari vahvistui kuitenkin 4,5 prosenttia euroon verrattuna.

Nikkelin maailmanmarkkinahinta Yhdysvaltain dollareissa oli nousujohteinen vuoden 2018 alkupuoliskolla mutta laski selvästi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla varsin alhaiselle tasolle. Vuoden keskihinta oli 13 122 dollaria tonnilta (2017: 10 411 dollaria tonnilta), mikä oli 26,0 prosenttia korkeampi dollareissa ja 20,6 prosenttia korkeampi euroissa edellisvuoden keskihintaan verrattuna.

Sinkin maailmanmarkkinahinta Yhdysvaltain dollareissa oli laskusuuntainen vuoden 2018 helmikuusta lähtien, mutta lasku tasoittui neljännellä kvartaalilla. Vuoden keskihinta oli 2 922 dollaria tonnilta (2017: 2 896 dollaria tonnilta), mikä oli 0,9 prosenttia korkeampi dollareissa ja 3,5 prosenttia matalampi euroissa edellisvuoden keskihintaan verrattuna.

Myös koboltin ja kuparin maailmanmarkkinahinnat laskivat loppuvuotta kohti.

Tuotanto

Terrafamen tuotannon ylösajo, vakiinnuttaminen ja kustannustehokkuuden kehittäminen jatkuivat vuonna 2018. Vuoden kolmannella neljänneksellä saavutettiin tuotannossa suunnitellusti yhtiön liiketoiminnan aloittamisen yhteydessä määritelty nikkelin ja sinkin täyden käynnin tuotantotaso.

Vuoden alussa saatiin Kuusilammen louhokselta tyhjennettyä sinne aiemmin varastoidut ylimääräiset vedet. Näin päästiin aloittamaan louhintatyöt myös louhoksen eteläpäässä. Vuoden mittaan nikkeliä louhittiin ja siirrettiin bioliuotukseen 46 334 tonnia ja sinkkiä 97 633 tonnia. Kokonaislouhintamäärä oli 42,2 miljoonaa tonnia.

Metallitehtaan yhteyteen valmistui kesällä kolmas rikkivedyn tuotantolinja, ja se otettiin käyttöön kahden aiemman linjan rinnalle. Uusi laitos ja siihen liittyvä linjasto mahdollistavat metallitehtaan tuotantokapasiteetin nostamisen. Samalla ne parantavat metallitehtaan käyttövarmuutta.

Kaikkiaan vuoden aikana tuotettiin nikkeliä 27 377 tonnia ja sinkkiä 61 608 tonnia (2017: 20 864 ja 47 205 tonnia). Päätuotteiden rinnalla jatkettiin myös koboltin ja kuparin tuotantoa.

Myynti ja hankinta

Vuonna 2018 kaikki nikkeli-kobolttitoimitukset sekä 80 prosenttia sinkkitoimituksista loppuasiakkaille hoidettiin Trafiguran myyntiverkoston kautta Trafigura Ventures V B.V.:n kanssa solmittujen myyntisopimusten mukaisesti. Myyntimäärät kasvoivat tuotannon mukaisesti, ja Terrafamen liikevaihto nousi 325,8 miljoonaan euroon (2017: 220,0 miljoonaa euroa).

Vuoden mittaan sähkön ja lipeän ostohinnat nousivat selvästi. Samanaikaisesti Terrafame tehosti energian ja kemikaalien käyttöä. Etenkin kalkkituotteiden käytön tehokkuus parani merkittävästi. Vuoden aikana myös uusittiin teollisuusalueella olevat polttonesteen jakelupisteet ja kehitettiin rikin hankintaa.

Hankinnoissa hyödynnettiin edelleen sähköisiä työkaluja ja niihin pohjautuvaa hankintaprosessia mm. tulevan akkukemikaalitehtaan pääteknologioiden kilpailutukseen ja hankintoihin. Varastotoiminnot puolestaan organisoitiin tukemaan hankintoja.

Taloudellinen katsaus ja tunnusluvut

Terrafamen liikevaihto vuonna 2018 oli 325,8 (2017: 220,0) miljoonaa euroa. Nikkeli-kobolttituotteen asiakastoimitusten nikkelisisältö oli 28 199 (2017: 20 287) tonnia. Sinkkituotteen asiakastoimitusten sinkkisisältö oli 62 139 (2017: 46 828) tonnia.

Käyttökate oli 32,8 (2017: 13,6) miljoonaa euroa, liikevoitto 3,0 (2017: -6,2) miljoonaa euroa, ja tilikauden tulos oli tappiollinen -6,2 (2017: -9,6) miljoonaa euroa.
 

(1 000 euroa) 2018 2017
Liikevaihto 325 830 220 024
Käyttökate 32 810 13 622
Käyttökate % 10,1 % 6,2 %
Liikevoitto/-tappio 2 991 -6 219
Liikevoitto % 0,9 % -2,8 %
Tilikauden tulos -6 171 -9 601
Omavaraisuusaste % 53,6 % 47,8 %
Taseen loppusumma 681 580 618 511
Henkilöstö keskimäärin 669 694
Palkat 31 209 30 992

Investointeja tarkastellaan Terrafamessa kahdessa ryhmässä: investointeina tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen sekä investointeina tuotannon ylläpitoon. Vuoden 2018 aikana investoitiin 81,5 (2017:92,7) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen investoitiin 37,9 miljoonaa euroa.

Merkittävimpiä tuottavuuden parantamisen ja kapasiteetin kasvuun liittyviä investointikohteita olivat akkukemikaalitehtaan rakennusprojektin aloitus, sekundääriliuotusalueen 4 rakentamisen loppuun saattaminen, sivukivialueen lohkon 1 loppuun saattaminen ja lohkon 2 rakennustöiden aloittaminen sekä rikkivedyn kolmannen tuotantolinjan käyttöönotto. Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat kiviauton, kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan hankinnat. Uusi väestönsuoja saatiin rakennettua valmiiksi tilikauden aikana.

Terrafamen vaihto-omaisuus oli tilikauden lopussa yhteensä 199,2 (2017: 168,6) miljoonaa euroa. Keskeneräisen tuotannon arvo oli 170,7 (2017: 138,0) miljoonaa euroa ja raaka-aine- ja varaosavarasto 26,6 (2017: 22,8) miljoonaa euroa sisältäen hitaasti kiertävän tavaran varastovarausta sekä epäkuranttiusvarausta yhteensä noin 5,8 (2017: 5,7) miljoonaa euroa. Valmistuotevaraston arvo oli 1,9 (2017: 7,8) miljoonaa euroa.

Myyntisaamiset vuoden 2018 lopussa olivat yhteensä noin 17,0 (2017: 24,7) miljoonaa euroa. Muita saamisia oli yhteensä noin 1,0 (2017: 2,9) miljoonaa euroa. Siirtosaamisia oli yhteensä noin 20,3 (2017: 19,0) miljoonaa euroa, joista merkittävin erä johdannaissaamiset noin 10,9 (2017: 11,7) miljoonaa euroa suojaustoiminnasta johtuen. Vuoden 2018 lopussa rahat ja pankkisaamiset olivat 96,7 (2017: 106,4) miljoonaa euroa. Oma pääoma vuoden 2018 lopussa oli 365,6 (2017: 295,6) miljoonaa euroa.

Tilikaudella 2018 liiketoiminnan kassavirta oli 5,1 (2017: -81,0) miljoonaa euroa, josta nettokäyttöpääoman muutoksen osuus -20,6 (2017: -88,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -81,1 (2017: -92,1) miljoonaa euroa.

Valuutta- ja hyödykesuojaukset

Tilikaudella 2018 jatkettiin rahavirran suojaamista dollarin ja metallien hintojen heikkenemistä vastaan yhtiön suojauspolitiikan mukaisesti. Yhtiö noudatti suojauslaskentaa.

Rahoitusjärjestelyt

Terrafame teki lokakuussa 2018 päätöksen akkukemikaalitehtaan rakentamisesta. Tavoitteena on, että tehdas valmistuu vuoden 2020 lopulla ja kaupallinen tuotanto aloitetaan vuoden 2021 alussa. Akkukemikaalitehtaan suorat investointikustannukset ovat 240,0 miljoonaa euroa.

Akkukemikaalitehtaan rakentamiseen liittyen Terrafamen omistajat sopivat jo marraskuussa 2017 yhteensä 200,0 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituskokonaisuudesta, josta 100,0 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria oli oman pääoman ehtoista rahoitusta ja 100,0 miljoonaa dollaria vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta puolet nostettiin jo vuonna 2017 ja puolet vuoden 2018 lopussa. Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ei nostettu vuoden 2018 aikana.

Tehtaan lopullisen investointipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2018 Suomen Malmijalostus, Trafigura ja Galena-rahasto sopivat täydentävästä, noin 100,0 miljoonan euron rahoituspaketista. Täydentävässä rahoitusjärjestelyssä Trafigura sitoutui 50,0 miljoonan dollarin lainajärjestelyyn ja Galena-rahasto sekä Suomen Malmijalostus antoivat 30,0 miljoonan euron suuruiset oman pääoman ehtoiset sijoitussitoumukset.

Lokakuussa 2018 sovitun rahoitusjärjestelyn oman pääoman ehtoiset sijoitukset toteutetaan samalla Terrafamen osakekohtaisella hinnalla kuin aiemmissakin Terrafamea koskeneissa rahoitusjärjestelyssä. Oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen liittyen Galena sai lisäksi oikeuden merkitä myöhemmin Terrafamen osakkeita yhteensä noin 17,0 miljoonalla eurolla 15,0 % nykyistä merkintähintaa korkeammalla hinnalla. Samassa yhteydessä Trafigura ja Terrafame jatkoivat sinkkisulfidia koskevaa toimitussopimusta viidellä vuodella. Sovittuun lainajärjestelyyn ei liity velkojalle annettavia optio-oikeuksia eikä oikeutta saada lainan korkoja Terrafamen osakkeina.

Edellä kuvatun rahoitusjärjestelyn lisäksi joulukuussa 2018 Terrafame nosti loput 20,0 miljoonaa euroa Suomen Malmijalostuksen vuonna 2017 antamasta sijoitussitoumuksesta.

Kaikki Terrafamen toiminnan aikaiset rahoitusjärjestelyt huomioiden Terrafame on kerännyt Galena-rahastolta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin 188,0 miljoonaa euroa sekä vieraan pääoman ehtoista rahoitusta Trafiguralta noin 179,0 miljoonaa euroa ja Sammolta noin 46,0 miljoonaa euroa. Yksityisten rahoittajien osuus on siten yhteensä noin 413,0 miljoonaa euroa. Suomen Malmijalostus on rahoittanut Terrafamea koko sen toiminta-aikana yhteensä 456,8 miljoonalla eurolla. Sanotut summat sisältävät kaikki rahoituserät eli myös vielä nostamatta olevat sijoitussitoumukset.

Suomen Malmijalostus omisti Terrafamesta 31.12.2018 noin 77,0 %, Galena 22,7 % ja Sampo 0,3 %. Omistusosuuksissa ei ole huomioitu edellä kuvattuja loppuvuodesta 2018 toteutettuja oman pääoman ehtoisten rahoituserien nostamista yhtiöön eli Galena-rahaston 50,0 miljoonaan dollarin sijoitusta lokakuussa 2017 sovitusta rahoitusjärjestelystä eikä Suomen Malmijalostuksen 20,0 miljoonan euron sijoitusta helmikuussa 2017 annetusta sijoitussitoumuksesta.

Akkukemikaalitehdasinvestointiin tarkoitettujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten jälkeen Suomen Malmijalostuksen omistusosuus laskee noin 69,2 %:iin ja Galenan osuus nousee noin 30,6 %:iin. Suomen Malmijalostuksen omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 %:iin, jos Trafigura, Galena ja Sampo käyttävät optio-oikeutensa ja lainojen korot maksetaan osakkeina. Tällöin Galenan ja Trafiguran omistusosuus olisi noin 45,0 % ja Sammon noin 5,0 %.

Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Riskienhallintaa koskevan hyvän hallinnointitavan mukaisesti Terrafamessa noudatetaan hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa. Riskit pyritään tunnistamaan, niiden vaikutus yhtiön toimintaan arvioidaan ja tarvittaessa suunnitellaan toimenpiteet riskienhallintaan. Keskeisimmät liiketoimintariskit arvioitiin myös vuoden 2018 aikana.

Yhtiön toimintaan vaikuttavat erilaiset kaivosalan yleiset riskit mukaan luettuina riskit ympäristölupien, muiden viranomaislupien sekä verojen ja maksujen vaikutuksista yhtiön kustannuksiin. Merkittävimpiä liiketoimintariskejä ovat valuuttakurssien muutokset, nikkelin hinnan muutokset, sinkin hinnan muutokset, asiakkaisiin ja muihin liikekumppaneihin liittyvä vastapuoliriski sekä merkittävien raaka-aineiden ja sähköenergian hintoihin liittyvät riskit.

Terrafamen aloitettua toiminnanharjoittajana työ- ja prosessiturvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvien vahinkoriskien hallinta on perustunut edellisen toiminnanharjoittajan aikana vuosina 2012–2015 tehtyihin riskiarviointeihin. Vahinkoriskien arviointi päivitettiin vastaamaan Terrafamen nykyistä toimintaa sekä käytäntöjä ja vaatimuksia.

Toiminnan riskejä onnistuttiin vähentämään edelleen vuoden 2018 aikana. Merkittävimpiä tekijöitä tässä olivat prosessimuutosten hallinnan toimintamalli, ATEX-tilojen uusitut turvallisuusohjeet sekä Älä loukkaannu -kampanjan aikana toteutetut vaarojen arvioinnit.

Tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystyössä jatkettiin vuonna 2018 mikrobiologisia ja mineralogisia tutkimuksia bioliuotuksen mahdollisimman hyvän saannon varmistamiseksi. Lisäksi bioliuotuskasoilla kehitettiin mm. agglomeroinnin, ilmastuksen ja kastelun optimointia.

Akkukemikaalitehtaan suunnittelun rinnalla tehtiin prosessitutkimustyötä, jolla varmistettiin tehtaan suunnitteluperusteet ja mitoitukset. Uraanin talteenottolaitoksen mahdolliseen käynnistämiseen valmistauduttiin tutkimalla laboratoriomittakaavassa neste-neste-uuttoprosessin toimivuutta sekä uraanin ja harvinaisten maametallien talteenottoa. Samalla saatiin taustatietoa talteenottolaitoksen ajoparametrien optimointiin.

Sekundääriliuotusalueelle valmisteltiin pintarakennekoekentät, joiden avulla tutkitaan sivukivialueiden myöhempää peittämistä. Myös aiempia koekenttiä sekundääriliuotusalueella hyödynnettiin seurantaan. Samaten prosessisakka-altailla vuonna 2016 aloitettua tutkimustoimintaa jatkettiin suunnitelman mukaan.

Sivukiveä koskeva kolmevuotinen koetoiminta käynnistettiin syksyllä 2017, ja tutkimustyötä jatkettiin kesällä 2018. Tavoitteena koetoiminnassa on hankkia tietoa, jota voidaan hyödyntää sivukivialueiden pohjarakenteiden kehittämiseen ja tarkkailuun. Samalla pyritään selvittämään mahdollisuuksia hyödyntää taloudellisesti sivukiven pieniä arvoainepitoisuuksia.

Turvallisuus

Turvallisuuskulttuurin kehittämiseen panostettiin vuoden aikana huomattavasti. Tapaturmien kokonaismäärä (TRI) säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta poissaoloon johtaneita tapaturmia sattui enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksi tapaturmista oli vakava putoamisonnettomuus, johon liittyvät työtavat käytiin huolellisesti läpi vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Terrafamen omalle henkilöstölle tapahtui 8 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, minkä perusteella koko vuoden tapaturmataajuus (LTIFR) oli 7,4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (2017: 3,5). Terrafamen teollisuusalueella toimivien kumppaniyritysten työntekijöille sattui 11 poissaoloon johtanutta tapaturmaa, ja kumppaniyritysten yhteinen tapaturmataajuus oli 10,1 (2017: 11,7).

Työhygieniaan panostettiin edelleen mm. tekemällä säännölliset kerran vuodessa toteutettavat työhygieeniset mittaukset sekä tarkistus- ja neuvontakäyntejä eri työpisteisiin. Vuoden biomonitorointitulosten mukaan Terrafamen henkilöstön nikkelipitoisuus virtsassa vastasi suomalaista keskitasoa, eikä yhtiössä todettu vuoden aikana ammattitautitapauksia. Terrafame edellyttää myös teollisuusalueellaan toimivilta kumppaniyrityksiltä säännöllisen biomonitoroinnin järjestämistä samalla tavalla kuin oman henkilökunnan mittaukset toteutetaan.

Prosessiturvallisuus perustuu hyvin toimivaan tuotannon ohjaukseen. Toisella vuosipuoliskolla Terrafamen tuotannossa saavutettiin vuonna 2015 määritelty tavoitetaso, ja metallitehdas toimi vuoden mittaan hyvällä käyttöasteella, mikä vahvistaa toiminnan vakiintuneen. Yksittäisten projektien riskiarviointien lisäksi päivitettiin merkittävimmät prosessiriskit toiminnan kehittämiseksi. Huomattavimmat prosessiturvallisuuden investoinnit kohdistuivat rikkivety- ja vetylaitoksiin. Lokakuussa Terrafamen teollisuusalueella sijaitsevalla kumppaniyrityksen lämpölaitoksella tapahtui prosessiturvallisuuspoikkeama, jossa paineen purkautuminen vaurioitti laitoksen laitteistoa ja rakenteita.

Marraskuussa Kainuun pelastuslaitos järjesti teollisuusalueella ensihoidon ja poliisin sekä Terrafamen kanssa yhteisen suuronnettomuusharjoituksen, jossa harjoiteltiin sammutustöiden lisäksi henkilöstön evakuointia.

Ympäristö

Vuonna 2018 Kainuussa satoi tavanomaista vähemmän. Koska Terrafamen tuotantoprosessi toimii edellisvuoden tapaan hyvin, kaivosalueelle kertyi vuoden mittaan tavallista vähemmän vettä puhdistettavaksi, ja kokonaisuutena alueen vesimäärä pysyi hyvin tavoitetasolla. Alueelta pois johdetun, puhdistetun veden ainepitoisuudet olivat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta selvästi alle luparajojen.

Purkuveden sulfaattikuormitus vuoden aikana oli erittäin alhainen 3 434 tonnia (2017: 10 468 t), kun ympäristöluvan vuosikiintiö on 16 300 tonnia. Myös metallien osalta kuormitus alitti reilusti ympäristöluvan kiintiöt. Puhdistetut purkuvedet johdettiin pohjoisille vesistöreiteille pääosin Nuasjärven purkuputken kautta. Nuasjärven vedenlaatu oli edelleen hyvä, ja järvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Alentuneesta sulffaattikuormituksesta johtuen järviveden sulfaattipitoisuus oli aiempaa alhaisempi.

Pohjavesien laadun seurantaa kaivosalueella ja lähiympäristössä jatkettiin laajan tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden 2017 alussa valmistuneen selvityksen perusteella kaivoksen primääriliuotusalueen välittömässä läheisyydessä on pohjavettä, jossa metallipitoisuudet ovat koholla. Vuonna 2018 alueella tehtiin parannuksia liuosten keruujärjestelmään, jolla pyritään tehokkaammin ehkäisemään pohjavesivaikutuksia. Kaivosalueen ulkopuolella ei ole havaittu kaivoksen toiminnasta johtuvia pohjavesivaikutuksia.

Kaivostoiminnasta syntyy aina pöly-, melu- ja tärinävaikutuksia, joita ei voida täysin poistaa. Vaikutuksia pyrittiin rajaamaan mm. keskittämällä räjäytykset tiettyihin päiviin sekä kastelemalla teitä kesäaikaan. Ilmapäästöissä toiminta täytti luparajat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Toiminnasta aiheutuneet poikkeustilanteet johtuivat lähinnä putkirikoista tai inhimillisistä virheistä. Vuoden aikana putkistojen tarkastuksia lisättiin ja poikkeamiin johtaneet tilanteet analysoitiin ennalta ehkäisevien korjaavien toimenpiteiden tunnistamiseksi.

Lupaprosessit

Terrafamen akkukemikaalien tuotantoa koskeva ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-prosessi käynnistyi huhtikuussa 2018, jolloin Kainuun ELY-keskus kuulutti yhtiön valmisteleman YVA-ohjelman. Hankkeen loppuraporttina toimiva YVA-selostus puolestaan kuulutettiin lokakuussa. Terrafamen tavoitteena on jättää akkukemikaalien tuotantoa koskeva ympäristölupahakemus alkuvuodesta 2019. Heinäkuussa Sotkamon kunta myönsi nykyiselle tehdasalueelle tulevalle akkukemikaalitehtaalle rakennusluvan.

Terrafame on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle elokuussa 2017 koko toimintaansa koskevan ympäristölupahakemuksen. Uuden ympäristöluvan hakemusta täydennettiin heinäkuussa 2018 mm. lupaviranomaisen pyytämillä yksityiskohtaisilla prosessikuvauksilla sekä uusia tuotantoalueita koskevilla suunnitelmilla. Yhtiön nykyiset ympäristö- ja vesitalousluvat säilyvät voimassa aina siihen saakka, kunnes uusi, koko toimintaa koskeva ympäristölupa saa lainvoiman.

Alkusyksystä aloitettiin kaivosalueelle edellisen toiminnanharjoittajan aikana välivarastoitujen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamista koskevan YVA-prosessin valmistelu. Prosessin on määrä käynnistyä alkuvuodesta 2019. Vuoden 2018 aikana valmisteltiin myös uraanin talteenottoa koskevaa dokumentaatiota. Valtioneuvoston päätöstä vuonna 2017 jätettyyn uraanin talteenoton lupahakemukseen odotetaan vuoden 2019 aikana.

Alkukesästä 2018 saatiin ympäristölupa uudelle rikkivetylaitokselle, joka käynnistettiin kesällä. Loppuvuodesta saatiin myös Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta Nuasjärven sekoittumisvyöhykettä koskeva päätös sekä Vaasan hallinto-oikeudelta prosessisakkojen käsittelyä koskeva päätös. Lisäksi Terrafamella oli vuoden lopussa Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa vireillä voimassa oleviin lupapäätöksiin liittyviä korvausasioita.

Henkilöstö

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli säännöllisesti vuoden 2018 aikana hieman alle 1 300 henkilöä. Vuoden lopussa Terrafamen palveluksessa oli 667 henkilöä, ja kesäaikaan yhtiö tarjosi kesätyöpaikan noin 90 henkilölle. Oman henkilöstön ohella teollisuusalueella työskenteli kumppaniyritysten henkilöstöä.

Terrafamen henkilöstön kehittämistä jatkettiin panostamalla koulutuksiin, joissa käsiteltiin mm. työturvallisuutta, hätäensiapua ja tulitöitä. Vuoden mittaan monet osallistuivat työpaikan kautta prosessiteollisuuden ja sähköasentajan ammattitutkintojen koulutuksiin sekä tekniikan erikoisammattitutkinnon koulutukseen. Lisäksi järjestettiin mm. esimiesvalmennusta sekä työpaikkaohjaajan ja projektinhallinnan koulutusta. Vuonna 2017 aloitettu käynnissäpitokoulutus jatkui vuonna 2018.

Akkukemikaalitehtaan investointipäätöksen myötä lähdettiin vahvistamaan paikallista teollisuusosaamista oppilaitosyhteistyön keinoilla. Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa sovittiin prosessiteollisuuteen perehtyneiden insinöörien koulutuksesta. Joulukuussa puolestaan alkoi hakuaika prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen, joka järjestetään Terrafamen teollisuusalueella.

Helmi–maaliskuussa Terrafamella tehtiin henkilöstötutkimus. Eri osastojen omien kehittämiskohteiden lisäksi päätettiin yhtiötasolla panostaa reiluun ja tasapuoliseen kohteluun, työhyvinvointiin, byrokratian vähentämiseen sekä osastojen väliseen yhteistyöhön ja tiedonkulkuun.

Lähipiiritapahtumat

Emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:n hallitus on vahvistanut konsernissa noudattavan lähipiiripolitiikan. Terrafamen keskeisiä lähipiiriyhteisöjä ovat Suomen Malmijalostus Oy, Suomen valtio, Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. ja Galena Galena Private Equity Resources Investment 3 L.P. -rahastot sekä Trafigura Ventures V B.V. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat konserniyhtiöiden hallitusten jäsenet, toimitusjohtajat, johtoryhmän jäsenet ja Terrafamen kaupallisista sopimuksista vastuulliset henkilöt sekä tässä tarkoitettujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa heillä tai heidän läheisillä perheenjäsenillään on määräysvalta.

Tilikaudella 2018 yhtiöllä oli Suomen valtion antama 58,5 (2017: 68,0) miljoonan euron vastatakaus ympäristölupien mukaisten vakuuksien järjestelyyn. Suomen Malmijalostuksen antama, samaan järjestelyyn liittyvä 17,0 miljoonan euron vierasvelkapantti vapautui tilikaudella kokonaan. Emoyhtiöltä on ostettu lakiasiain- ja muita hallintopalveluita.

Nikkeli-kobolttisulfidin ja sinkkisulfidin myyntiä Trafigura Ventures V B.V. -yhtiölle on tilikaudella ollut 305,6 (2017: 158,8) miljoonan euron arvosta.

Toimintakertomuksen Rahoitusjärjestelyt-kappaleesta käy ilmi lähipiiriyhtiöiden Suomen Malmijalostuksen, Trafigura Ventures V B.V.:n ja Galena -rahastojen kanssa toteutetut rahoitusjärjestelyt.

Kaikki liiketoimet Terrafamen ja sen lähipiiriin kuuluvien tahojen välillä ovat tapahtuneet markkinaehtoisesti.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Terrafamella on yksi osakelaji. Vuoden 2018 lopussa yhtiöllä oli 3 293 781 osaketta, osakepääomaa 2,0 miljoonaa euroa ja omaa pääomaa 365,6 miljoonaa euroa. Terrafame on Suomen Malmijalostuksen 77,0-prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Vähemmistöomistajia olivat Trafigura-konserniin kuuluvat Trafigura Ventures V B. V., Galena Private Equity Resources Investment 2 L.P. ja Galena Private Equity Resources Investment 3 L.P. -rahastot yhteensä 22,7 prosentin osuudella sekä Sampo Oyj 0,3 prosentin osuudella.

Hallinnointi

Terrafamen hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Listaamattomana yhtiönä Terrafame noudattaa soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiö myös julkaisee osana vuoden 2018 vuosikertomustaan selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.

Terrafamen hallituksen jäseninä 14.8.2015 alkaen ovat toimineet Lauri Ratia (puheenjohtaja), Esa Lager ja Tuomo Mäkelä. Helmikuussa 2017 hallitukseen nimettiin lisäksi Matti Hietanen (varapuheenjohtaja), Jesus Fernandez ja Emmanuel Henry. Heinäkuussa 2018 hallitukseen nimettiin seitsemäntenä jäsenenä Riitta Mynttinen. Toimitusjohtajana jatkoi Joni Lukkaroinen.

Terrafame Oy:n tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Terrafamen tilikausi päättyi 31.12.2018. Tammikuun 2019 alussa saatiin päätökseen akkukemikaalien tuotannon ympäristövaikutusten arviointi. YVA-selostus ja 8.1.2019 julkaistu perusteltu päätelmä kuuluvat YVA-menettelyyn, joka on osa akkukemikaalitehtaan ympäristölupaprosessia. Päätelmä sisältää mm. kuvauksen hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä johtopäätökset akkukemikaalien tuotannon merkittävistä ympäristövaikutuksista. Vuonna 2017 voimaan tulleen uuden YVA-lain mukaan perusteltu päätelmä korvaa arviointiselostuksesta annettavan yhteysviranomaisen lausunnon.

Arvio tulevasta kehityksestä

Terrafame jatkaa tuotannon kehittämistä ja kustannustehokkuuden parantamista edelleen. Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jätetään akkukemikaalitehtaan ympäristölupahakemus ja jatketaan tehtaan rakennustöitä.

Terrafame Oy:n hallitus päätti helmikuussa 2019 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta yhtiön johdolle ja muille avainhenkilöille. Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista ohjelmista, joista kukin sisältää kolmivuotisen suoritusjakson sekä mahdollisen palkkion maksamisen sen jälkeen rahassa. Terrafamen kannustinjärjestelmä on valtio-omistajan ohjeistuksen mukainen.

Mineraalivaranto- ja malmivara-arviot päivitettiin kesäkuussa JORC-koodin mukaisesti. Riippumattoman, ulkopuolisen tahon arvion mukaan todetut, todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot ovat 1 525 miljoonaa tonnia. Malmivarat ja mineraalivarannot mahdollistavat metallien tuottamisen ja jalostamisen useiden vuosikymmenien ajan. Teknis-taloudelliset parametrit on saatu kaivoksen historiatiedoista, Terrafamen louhintasuunnitelmista sekä tarkennetuista kustannusparametreista.

Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Terrafame Oy:n tilikauden 2018 tulos osoittaa tappiota 6 171 386,74 euroa. Terrafamen jakokelpoinen oma pääoma 31.12.2018 oli 357 244 274,37 euroa. Hallitus ehdottaa, että tappio siirretään tappio- ja voittovaratilille eikä osinkoa jaeta.

x