1 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Terrafame Oy:n kotipaikka on Sotkamo. Yhtiö kuuluu Suomen Malmijalostus -konserniin, jonka emoyhtiö on Suomen Malmijalostus Oy, Helsinki. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Suomen Malmijalostus Oy:n toimistolta, ja se on myös nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: www.terrafame.fi

Laatimisperusta

Yhtiö on laatinut tilinpäätöksen Suomen kirjanpitolainsäädännön ja normistojen (FAS) mukaisesti. Tilinpäätöstiedot ilmoitetaan taulukoissa sekä niihin liittyvissä teksteissä tuhansina euroina ja toimintakertomuksessa miljoonina euroina yhden desimaalin tarkkuudella. Suluissa ilmoitetut vertailuluvut ovat tilikauden 2017 lukuja. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty yleisen pyöristyssäännön mukaisesti, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa voi olla eri kuin esitetty summaluku. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Vertailuvuoden tiedot on tarvittaessa oikaistu yhteneväisiksi raportointivuoden tietojen kanssa.

Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia tai keskuspankkien julkaisemia keskikursseja. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahamääräisiksi tilinpäätöspäivän kursseihin. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät vastaaviin eriin liikevaihtoon, liiketoiminnan kuluihin tai rahoituseriin.

Tuloutusperiaatteet

Myyntituotot kirjataan, kun on näyttöä järjestelyn olemassaolosta, omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle, hinta pystytään määrittelemään ja myyntihintaa vastaavan maksun saaminen on kohtuullisen varmaa. Myyntituottoja oikaistaan myyntiin liittyvillä valuuttakurssivoitoilla tai -tappioilla sekä myynnin perusteella määräytyvillä veroilla. Myyntihinnat määritetään pääasiassa Yhdysvaltain dollareina. Tuloutusajankohta määräytyy käytettävän toimitusehdon mukaan.

Valtaosa yhtiön tuotannosta myydään pitkäaikaisten sopimusten perusteella, mutta myynti tuloutetaan yksittäisten myyntitapahtumien pohjalta, kun on vakuuttavaa näyttöä kaikkien seuraavien ehtojen täyttymisestä:

  • kaikki omistamiseen liittyvät olennaiset riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle;
  • myyjälle ei jää omistamiseen yleensä liittyvää liikkeenjohdollista intressiä eikä tosiasiallista määräysvaltaa myytyihin tuotteisiin;
  • tuotot ovat määritettävissä luotettavasti;
  • myytyyn tuotteeseen liittyvät toteutuneet tai toteutuvat menot ovat määritettävissä luotettavasti; ja
  • vastaisen taloudellisen hyödyn koituminen myyjälle on suurella varmuudella todennäköistä.

Toimituksen yhteydessä laaditaan ennakkolasku, joka perustuu alustaviin analyysi- ja mittaustuloksiin sekä toimituskuukautta edeltävän kuukauden markkinahintoihin. Ennakkolasku kirjataan myynniksi. Lopullisten analyysi- ja mittaustulosten valmistumiseen kuluu normaalisti muutamia kuukausia. Ennakkolaskua korjataan lopullisten analyysi- ja mittaustulosten valmistuttua, jolloin viimeistään myös toimitettujen metallien hintoja korjataan vastaamaan sovitun hinnoittelujakson markkinahintoja.

Niiden ennakkolaskujen osalta, joille ei ole vielä saatu lopullisia analyysi- ja mittaustuloksia, myyntihintoja ja euromääräisiä arvostuksia korjataan vastaamaan tilinpäätöskuukauden keskimääräisiä markkinahintoja ja tilinpäätöshetken valuuttakursseja. Yhtiö arvioi näiden toimitusten osalta myös tarvetta tehdä arvonalennus markkinahintojen analyysi- ja mittauserojen muutoksesta johtuen. 31.12.2018 tilinpäätökseen ei ole tehty tällaisia arvonalennuksia. Myynnin arvostuksessa on huomioitu myytyjä metallitonneja koskevat metallisuojaukset.

Eläkevelvoitteet

Yhtiöillä on paikallisten ehtojen ja käytäntöjen mukaiset eläkejärjestelyt. Järjestelyt hoidetaan ulkopuolisessa vakuutusyhtiössä. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.

Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi sillä kaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet.

Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennalliset verosaamiset ja -velat lasketaan kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä verokantoja. Verotettavista vahvistetuista tappioista aiheutuva laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Laskennallista verosaamista tai verovelkaa on kirjattu yhtiön taseeseen johdannaissopimusten käypien arvojen osalta.

Aineelliset omaisuuserät

Aineelliset omaisuuserät on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Pysyvien vastaavien aineellisiin omaisuuseriin sisältyy mm. kaivostoiminnassa käytettäviä rakennuksia, infrastruktuuria, koneita ja laitteita sekä laboratoriolaitteita, ajoneuvoja, teitä, voimalinjoja ja ympäristönsuojeluun liittyviä rakennelmia. Hankintameno sisältää hyödykkeiden hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi aiheutuvat menot.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä 15.8.2015 ostetut pysyvien vastaavien omaisuuserät poistetaan alkuperäisen poistosuunnitelman mukaisesti käyttämällä normaaleja suunnitelman mukaisia poistoaikoja sillä poikkeuksella, että hankittuun aineelliseen omaisuuteen tehtiin noin 76 miljoonan euron arvonalennus: hankitun aineellisen omaisuuden menojäännös 15.8.2015 oli noin 202,6 miljoonaa euroa, johon tehtiin 76 miljoonan euron arvonalennus, ja ostettu aineellinen omaisuus kirjattiin yhtiön taseeseen 126,6 miljoonalla eurolla.

Varaosat, joiden taloudellinen käyttöikä on yli vuoden, on esitetty 2017 tilinpäätöksestä lähtien pysyvissä vastaavissa. 31.12.2018 niiden arvo oli yhteensä 12,9 miljoonaa euroa.

Jos jonkin aineellisen omaisuuserän eri osien taloudelliset vaikutusajat ovat eripituiset, osia käsitellään erillisinä hyödykkeinä.

Poistoja ei kirjata keskeneräisistä hyödykkeistä eikä maa-alueista. Muiden hyödykkeiden poistot lasketaan tasapoistoina jaksottamalla hankintameno todennäköiselle taloudelliselle vaikutusajalle seuraavasti:
 

Tiet   25 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat   10-40 vuotta
Liuotuskasojen pohjarakenteet   10-15 vuotta
Koneet ja laitteet   4-25 vuotta
Kalusto   5-10 vuotta
Ajoneuvot   5-10 vuotta
Käyttömaisuusvaraosat   3 vuotta
Ympäristönsuojelurakennelmat   25 vuotta

Menojäännöksiä tarkastellaan jokaisen tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Tarkastelu perustuu yhtiön arvioihin malmivaroista ja mineraalivarannoista sekä tuotantokapasiteetista ja muista asiaankuuluvista seikoista.

Luovutusvoitot ja -tappiot määritetään vertaamalla myyntihintaa kirjanpitoarvoon, ja ne esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muina tuottoina tai kuluina.

Aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet

Muut aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat lähinnä yhtiön liiketoiminnan tukena olevista IT-sovelluksista ja geodatasta, jotka poistetaan 3–5 vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet. Yhtiö ei ole aktivoinut kehitysmenoja tilikaudella 2018 tai aiemmin.

Vaihto-omaisuus

Yhtiön vaihto-omaisuus jaetaan kolmeen ryhmään: aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet ja valmiit tuotteet.

Aineet ja tarvikkeet arvostetaan varastossa olevien tavaroiden keskimääräiseen hankintahintaan. Aine- ja tarvikevarastossa olevista hitaasti kiertävistä tavaroista tehdään ns. hitaasti kiertävien tavaroiden arvonalennus. Jos nimike on ollut yli vuoden varastossa, tehdään siitä 25 prosentin arvonalennus. Arvonalennus nousee vuosittain 25 prosenttia, jolloin yli neljä vuotta varastolla olleen nimikkeen arvo on nolla.

Keskeneräiset tuotteet ja valmiit tuotteet (myytävä metallisisältö) esitetään taseessa arvostettuna toteutuneisiin tuotantokustannuksiin, mutta kuitenkin korkeintaan tuotteiden tilinpäätöshetken nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvolla tarkoitetaan tavanomaisessa liiketoiminnassa toteutuvaa arvioitua myyntihintaa, josta vähennetään keskeneräisten ja valmiiden tuotteiden valmiiksi saattamisesta myyntikuntoon tarvittavat tuotantokustannukset.

Keskeneräisten ja valmiiden tuotteiden hankintameno (tuotantokustannus) sisältää tuotannon ja tuotantoa tukevan kunnossapidon muuttuvat ja kiinteät kulut sekä näihin toimintoihin kohdistuvat poistot perustuen tuotantoprosessin toteutuneisiin tuotantokustannuksiin. Hankintamenoon ei lueta vieraan pääoman menoja.

Valmiita tuotteita ovat nikkeli-kobolttisulfidi, sinkkisulfidi ja kuparisulfidi. Keskeneräisiin tuotteisiin kuuluvat primääri- ja sekundäärikasojen malmissa olevat metallit sekä liuotusprosessissa tai metallin saostus- ja suodatusprosessissa olevat metallit, jotka voidaan jalostaa myytäväksi valmistuotteeksi.

Keskeneräisiin tuotteisiin sisältyvän metallin määrä mitataan laskemalla tuotantoprosessiin, eli keskeneräisten tuotteiden varastoon, lisätyt ja siitä poistuneet metallitonnit. Keskeneräisiin tuotteisiin sisältyvä talteen otettavissa oleva nikkeli, sinkki, kupari ja koboltti määritetään geologisiin tutkimuksiin perustuvien arvioitujen malmipitoisuuksien, biokasaliuotuksessa olevien metallien arvioitujen talteenottoprosenttien ja metallien talteenottolaitoksen talteenottoprosenttien pohjalta.

Malmipitoisuuksia, metallien määrää tuotantoprosessissa ja metallien talteenottoprosenttia tarkastellaan kuukausittain.

Valmistuotevarasto 31.12.2018 arvostettiin hankintamenoon perustuen kustannusperusteisesti arvoon 1,9 miljoonaa euroa, koska nettorealisointiarvo oli kustannusperusteista arvoa korkeampi. 31.12.2017 valmiit tuotteet arvostettiin nettorealisointiperiaatteen mukaisesti. Keskeneräinen tuotanto on arvostettu tilinpäätöksestä 2017 alkaen kustannusperusteisesti sen ollessa nettorealisointiarvoa alhaisempi. Keskeneräisten tuotteiden arvo kustannusperusteisesti arvostettuna 31.12.2018 oli 170,7 miljoonaa euroa.

Nettorealisointiperiaatteen mukaiseen vaihto-omaisuuden arvonmääritykseen liittyy harkinnanvaraisia tekijöitä, jotka liittyvät mm. keskeneräisen tuotannon metallimäärän mittaamiseen, metallien talteenottoprosentteihin, metallien myyntikuntoon saattamisen tuotantokustannuksiin ja tuotantoaikaan sekä myyntihintoihin.

Johdannaiset ja suojauslaskenta

Johdannaiset

Yhtiön käyttämät johdannaiset on hankittu suojaustarkoituksessa ja niihin sovelletaan suojauslaskentaa. Kaikki realisoitumattomat arvonmuutokset tehokkaiksi suojauksiksi arvioiduista johdannaisista merkitään kirjanpitolain 5:2a §:n mukaisesti käypään arvoon arvostettuna taseen käyvän arvon rahastoon raportointikauden viimeisen päivän portfolion arvostusraportin mukaisesti. Johdannaisten käyvät arvot perustuvat ulkoisten vastapuolten arvostuksiin.

Suojauslaskennan piiriin kuuluvien tehokkaiden suojausinstrumenttien arvonmuutosten realisoituneet tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. Mikäli esiintyy suojauksen tehottomuutta, kirjataan suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset tulosvaikutteisesti.

Suojauslaskenta

Yhtiö soveltaa kirjanpitolain 5:2a §:n mukaista suojauslaskentaa kaikkiin hallussaan oleviin suojausinstrumentteihin. Suojausjärjestelyn alussa dokumentoidaan kunkin suojausinstrumentin ja suojatun omaisuuserän välinen suhde ja riskienhallinnan tavoitteet suojausinstrumenttityypeittäin. Suojaussuhteen tehokkuutta arvioidaan suojausta aloitettaessa ja vähintään kvartaaliraportoinnin yhteydessä.

Rahavirtojen suojaus

Yhtiön suojaustoiminta on kokonaisuudessaan rahavirtojen suojaamista. Ennustettujen rahavirtojen suojaukseen hankittujen johdannaisten käypien arvojen muutosten tehokas osuus kirjataan oman pääoman käyvän arvon rahastoon. Käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisiksi samoille kausille, joilla suojattavat rahavirrat vaikuttavat tulokseen.

Varaukset

Varaus kirjataan, kun yhtiöllä on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti.

Kaivoksen sulkemismenoja ja oikeudellisia vaateita varten tehdään varaus seuraavien ehtojen täyttyessä: velvoite kohdistuu päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen, sen toteutumista pidetään tilinpäätöstä laadittaessa varmana tai todennäköisenä, sitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen, velvoite perustuu lakiin tai sitoumukseen sivullisia kohtaan ja velvoite on yksilöitävissä, mutta sen täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei tiedetä.

Kaivoksen sulkemisesta ja ympäristön puhdistamisesta johtuvia menoja varten tehtävä ennallistamisvaraus

Kaivoksen sulkemismenoja varten tehtävä ennallistamisvaraus on tarkoitettu kattamaan niitä arvioituja tulevaisuudessa toteutuvia menoja, jotka aiheutuvat kaivoksen sulkemisesta ja sen toiminnan aiheuttamien muutosten korjaamisesta sekä ympäristön kunnostamisesta ja ennallistamisesta kaivostoiminnan harjoittamiseksi saatujen ympäristölupien edellyttämään kuntoon.

Ympäristö- ja maisemointivelvoitteita aiheuttaa ympäristön pilaantumisvaaran estäminen. Kaivostoiminnan päätyttyä alueelta on poistettava kaikki ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavat koneet ja laitteet, kemikaalit, polttoaineet ja jätteet, mikä tullaan tekemään osana tavanomaista kaivostoiminnan harjoittamista. Lisäksi louhokset on saatettava yleisen turvallisuuden edellyttämään kuntoon.

Pääosa arvioiduista jälkihoitokustannuksista muodostuu sivukivien läjitysalueiden, primääriliuotusalueiden ja sekundääriliuotusalueiden sulkemisesta, primääri- ja sekundääriliuoskiertojen käsittelystä ja puhdistuksesta, kipsisakka-altaiden rakentamisesta, peittämisestä ja maisemoinnista, vuoden 2012 kipsisakka-allasvuodon sakkojen puhdistamisesta, suotovesien käsittelystä, avolouhosten aitaamisesta ja kaivosalueen jälkivalvonnasta.

Sulkemissuunnitelma perustuu alueiden peittämiseen vettä ja happea läpäisemättömällä materiaalilla sekä pitkäaikaiseen jälkihoitoon. Kaivoksen ympäristövalvontaa on oletettu jatkettavan 30 vuotta kaivoksen sulkemisen jälkeen.

Ennallistamistoimenpiteiden kustannukset on arvioitu tilinpäätöshetken kustannustason mukaisesti.

Terrafamen käyttämä bioliuotusmenetelmä on luonteeltaan sellainen, ettei prosessia voida äkillisesti pysäyttää toiminnan loppuessa. Ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi bioliuotusta on jatkettava, kunnes valtaosa metalleista on saatu otettua talteen metallitehtaalla. Myös liuoskierron turvallinen hallinta edellyttää vaiheittaista lopettamista. Louhinta ja malmin murskaus lopetetaan sulkemispäätöksen jälkeen.

Bioliuotuksen ja metallien talteenoton tuotantoprosessien alasajon on arvioitu kestävän yhteensä noin kolmesta neljään vuotta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana primäärivaiheen liuotus lopetetaan ja primääriliuotuksen malmi siirretään lupavaatimusten mukaisesti sekundäärikasalle. Kaksi ensimmäistä vuotta metallitehdas toimii normaalisti rikkivetysaostuksella ja syntyvät metallit myydään. Tänä aikana laaditaan yksityiskohtaiset sulkemissuunnitelmat ja käynnistetään sulkemisen edellyttämät viranomaisprosessit.

Kolmannen vuoden jälkeen bioliuotus on toiminnassa vielä sekundääriliuotuksessa ja liuoksen metallipitoisuuksien laskiessa metallitehtaalla siirrytään natriumvetysulfidisaostukseen, jonka tuloksena syntyy edelleen pieniä määriä myytävää tuotetta. Tämän vaiheen arvioidaan kestävän vuodesta kahteen vuoteen, jonka jälkeen bioliuotus ja metallitehtaan käyttö lopetetaan ja muodostuvat laimeat liuokset käsitellään joko keskuspuhdistamolla tai muulla soveltuvalla puhdistusmenetelmällä.

Kaivoksen sulkemista koskeva ympäristövaraus 158,4 miljoonaa euroa on määritetty siten, että varaus kattaa sulkemisesta aiheutuvat kustannukset kolmenkymmenen vuoden ajalle siitä hetkestä alkaen, kun varsinaiset sulkemistoimenpiteet alkavat. Ympäristövaraus kattaa mm. bioliuotusalueiden sulkemisen, tarvittavat maaperän kunnostustoimenpiteet, liuosten ja vesien hallinnan sekä ympäristötarkkailun. Keskusvedenpuhdistamoa on arvioitu käytettävän noin 10 vuotta, jonka jälkeen siirrytään keveämpiin puhdistusmenetelmiin. Yhtiö arvioi ympäristövarauksen suuruuden vuosittain. Arvion oletuksena on, että tilinpäätöspäivänä olisi tehty päätös kaivostoiminnan lopettamisesta.
 

2 Taseen liitetiedot

2.1 Aineettomat hyödykkeet

(1 000 euroa) Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Keskeneräiset investoinnit Yhteensä

Kirjapitoarvo 31.12.2017

1 237
100 338 1 674


Hankintameno 1.1.2018
1 868 144 338 2 350
Lisäykset 44 0 154 198
Aktivoitu tilikaudella 491 0 -491 0
Hankintameno 31.12.2018 2 404 144 0 2 548

Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot 1.1.2018
631 44 0 676
Tilikauden poistot 383 25 0 408

Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot 31.12.2018
1 015 69 0 1 084

Kirjanpitoarvo 31.12.2018
1 389 75 0 1 464

2.2 Aineelliset hyödykkeet

(1 000 euroa) Maa-
alueet
Rakennukset Koneet ja laitteet Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset investoinnit Yhteensä

Kirjapitoarvo 31.12.2017
270 59 820 93 980 94 008 45 950 294 028

Hankintameno 1.1.2018
270 67 708 115 717 101 184 45 950 330 829
Lisäykset 1 129 0 10 427 0 69 766 81 322
Aktivoitu tilikaudella 0 6 744 27 062 55 099 -88 906 0
Siirrot 0 -3 780 296 3 484 0 0
Vähennykset 0 0 -88 0 0 -88
Hankintameno 31.12.2018 1 399 70 672 153 414 159 768 26 810 412 063

Kertyneet poistot ja
arvonalentumistappiot 1.1.2018
0 7 888 21 737 7 176 0 36 801
Vähennykset 0 -37 2 35 0 0
Tilikauden poistot 0 4 169 18 502 6 741 0 29 411
Vähennysten kertyneet poistot
0

0
-67 0 0 -67
Kertyneet poistot ja arvonalennustappiot 31.12.2018 0 12 019 40 174 13 952

0
66 144

Kirjanpitoarvo 31.12.2018
1 399 58 653 113 241 145 816 26 810 345 919

2.3 Vaihto-omaisuus

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Aineet ja tarvikkeet
26 642 22 759
Keskeneräiset tuotteet 170 654 138 026
Valmiit tuotteet 1 900 7 837
Yhteensä 199 196 168 622

Aineiden ja tarvikkeiden arvoon 31.12.2018 sisältyy 4 553 tuhannen euron varaston arvoa vähentävä varaus liittyen hitaasti kiertävään varastoon. Vastaava varaus 31.12.2017 oli 5 681 tuhatta euroa. Lisäksi inventoinnin yhteydessä tehtiin tilikaudella 2018 aine- ja tarvikevarastoon kohdistuva, myös varaston arvoa vähentävä epäkuranttiusvaraus 1 260 tuhatta euroa.

2.4 Laskennalliset verosaamiset

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Laskennalliset verosaamiset

0
1 125

Yhtiöllä on arvion mukaan vahvistettuja ja vahvistettavia tappioita noin 158,6 miljoona euroa ja hyllypoistoja noin 32,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on kirjattu taseeseen laskennallisia verosaamisia tai -velkoja johdannaisten osalta.
 

2.5 Saamiset saman konsernin yrityksiltä

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Myyntisaamiset
Suomen Malmijalostus Oy

26
32
Yhteensä 26 32


2.6 Siirtosaamiset

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Muut siirtosaamiset

9 357
7 306
Johdannaissaamiset 10 945 11 740
Yhteensä 20 302 19 046

2.7 Oma pääoma

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Osakepääoma kauden alussa
2 000
2 000
Osakepääoma kauden lopussa 2 000 2 000

Käyvän arvon rahasto kauden alussa
-4 501
0
Käyvän arvon rahaston lisäykset 91 452 90 911
Käyvän arvon rahaston vähennykset 80 568 95 413
Käyvän arvon rahasto kauden lopussa 6 382 -4 501

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa
524 406 379 800
Sijoitus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 65 271 144 606
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa 589 677 524 406

Tappio edellisiltä tilikausilta kauden alussa
-226 261 -216 660
Tappio edellisiltä tilikausilta kauden lopussa -226 261 -216 660

Tilikauden tappio
-6 171 -9 601

Kertyneet voittovarat
-232 433 -226 261

Oma pääoma yhteensä
365 627 295 643

Sidottu oma pääoma kauden lopussa

31.12.2018

31.12.2017
Osakepääoma 2 000 2 000
Käyvän arvon rahasto 6 382 -4 501
Yhteensä 8 382 -2 501
     

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta kauden lopussa

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Tappio edellisiltä tilikausilta
-226 261 -216 660
Tilikauden tappio -6 171 -9 601
Käyvän arvon rahasto 0 -4 501
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 589 677 524 406
Tilikauden lopussa 357 244 293 643

Käyvän arvon rahasto muodostuu suojauslaskennan piirissä olevien johdannaisten markkina-arvosta.

2.8 Suojaavien johdannaisten liitetiedot

    31.12.2018     31.12.2017   2018 2017
(1 000 euroa) Positiiviset käyvät arvot Negatiiviset käyvät arvot Käyvät nettoarvot Positiiviset käyvät arvot Negatiiviset käyvät arvot Käyvät nettoarvot Nimellis-
määrät
Nimellis-
määrät

Valuutta- ja korkojohdannaiset


 
             
   Valuuttatermiinit 176 529 -353 118 0 118 91 000 19 000
   Valuuttaoptiot 198 693 -495 448 0 448 128 000 7 500

Metallijohdannaiset

 

 
       
Tonnia

Tonnia
   Nikkelitermiinit 5 627 224 5 404 0 993 -993 3 200 2 850
   Nikkelioptiot 0 0 0 2 183 2 550 -367 0 1 200
                 
   Sinkkitermiinit 377 404 -27 0 555 -555 700 8 000
   Sinkkioptiot 6 502 1 374 5 128 8 991 13 269 -4 278 27 300 38 400

Johdannaiset
yhteensä
12 881 3 224 9 658 11 740 17 366 -5 627    

Vähennetään
pitkäaikaiset
johdannaiset
   Sinkki-
   johdannaiset
574 105 469

0


0


0
   
Lyhytaikainen
osuus
12 308 3 119 9 189 11 740 17 366 -5 627    

 

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Bruttomäärinä taseessa esitetyt varat
10 945 11 740

Bruttomäärinä taseessa esitetyt velat
2 967 17 366

Suojaavien johdannaisten käyvissä arvoissa oheisessa taulukossa tilikaudella 2018 on mukana joulukuussa realisoituneet suojaukset, positiivisissa käyvissä arvoissa 2 290 tuhatta euroa ja negatiivisissa 626 tuhatta euroa. Taseessa esitettävässä käyvän arvon rahastossa kyseiset arvot eivät ole mukana.

Suojausten käyvän arvon laskenta perustuu tilinpäätöspäivän markkinakursseihin ja -hintoihin suojausportfolion mukaisesti. Johdannaiskauppojen vastapuolet on hyväksytty yhtiön suojauspolitiikan mukaisesti. Keskinäiset saamiset ja velat yhdistetään kauppatasolla kunkin vastapuolen kanssa ja tilitetään päivätasolla kauppakohtaisesti.

Suojausinstrumenttien merkitys yhtiön taloudelliseen asemaan ja seuraavan 12 kuukauden kannattavuuden ennustettavuuteen oli merkittävä 31.12.2018. Yhtiö oli suojautunut dollarin heikkenemistä vastaan noin 45 prosentin suojausasteella tulevasta ennustetusta dollarinettokassavirrastaan. Yhtiö oli yhtälailla suojautunut noin 45 prosentin suojausasteella sinkin heikkenemistä vastaan tulevan vuoden ennustettujen sinkkitoimitustensa osalta. Lisäksi yhtiö oli suojannut suojauspolitiikkansa mukaisesti lähes kaiken jo toimitetuista ja myynniksi raportoiduista nikkeli- ja sinkkitoimituksistaan, minkä vuoksi tilinpäätöshetken jälkeen tapahtuvalla markkinahintojen muutoksella ei ole juuri vaikutusta 2018 aikana toimitetuista nikkeli- ja sinkkieristä kirjattuun myyntituottoon.

2.9 Pakolliset varaukset

Pitkäaikainen
(1 000 euroa)
31.12.2018 31.12.2017

Ennallistamisvaraus

 

 
Tilikauden alussa 159 412 162 078
Vähennykset 1 049 2 666
Tilikauden lopussa 158 363 159 412

Pitkäaikainen osuus yhteensä
158 363 159 412

 


Ennallistamisvarauksen arvioidut kustannukset
   
Primääri- ja sekundäärikasojen, sivukivialueen sekä kipsisakka-allasalueen ennallistaminen 127 780
128 729
Vuoden 2012 kipsisakka-allasvuodon vahinkojen korjaaminen 20 000 20 100
Avolouhosalueen ennallistaminen ja aitaaminen 2 583 2 583
Kaivosalueen jälkitarkkailu ennallistamistoimenpiteiden
loppuunsaattamisen jälkeen
8 000 8 000
Arvioidut ennallistamiskustannukset yhteensä 158 363 159 412

2.10 Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Osamaksuvelat

 
 
Tilikauden alussa 201 0
Lisäykset 251 271
Vähennykset -309 -70
Tilikauden lopussa 143 201

Pitkäaikaiset osamaksuvelat yhteensä

143
201
(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Pitkäaikaiset lainat
   
Tilikauden alussa 88 781 0
Lisäykset 0 100 000
Arvostus 4 210 -11 219
Tilikauden lopussa 92 991 88 781

Pitkäaikaiset lainat yhteensä
93 134 88 982

Optio ja muut erityiset oikeudet
(kpl)

31.12.2018

31.12.2017
Erä 1 Annettavien osakkeiden lukumäärä enintään 566 712 566 712
Erä 2 Annettavien osakkeiden lukumäärä enintään 244 265 244 265
Erä 3 Annettavien osakkeiden lukumäärä enintään 244 264 0
Tilikauden lopussa 1 055 241 810 977

Ensimmäisen erän merkintäaika 10.2.2017 – 31.12.2022, toisen erän 9.11.2017 – 31.12.2023 ja kolmannen erän 22.11.2018 – 31.12.2023. Optio-oikeudet ovat siirrettävissä hyväksytyille siirronsaajille. Optioiden panttaus suoraan tai välillisesti on kielletty. Optio-oikeuksille sovittu merkintähinta on 10 % korkeampi kuin vuosina 2017 ja 2018 toteutettujen rahoitusjärjestelyiden toteutumishetken osakkeiden merkintähinta.
 

2.11 Laskennalliset verovelat

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Laskennalliset verovelat

1 596
0

2.12 Konsernivelkojen erittely

(1 000 euroa) 31.12.2018  31.12.2017

Lyhytaikaiset velat konserniyrityksille

 
 
Ostovelat
Suomen Malmijalostus Oy
112 128
Yhteensä 112 128

 

 

2.13 Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta

(1 000 euroa) 31.12.2018 31.12.2017

Osamaksuvelat

 
 
Tilikauden alussa 130 1 288
Lisäykset 168 210
Vähennykset -143 -1 367
Tilikauden lopussa 155 130

Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta yhteensä
155 130

2.14 Lyhytaikainen vieras pääoma/siirtovelat

(1 000 euroa)  31.12.2018  31.12.2017

Korot
1 790 2 183
Palkkamenot 5 609 8 291
Muut siirtovelat 4 015 1 484
Johdannaisvelat 2 967 17 366
Yhteensä 14 381 29 324

3 Tuloslaskelman liitetiedot

3.1 Liikevaihto

(1 000 euroa) 2018 2017

Toimialoittainen jakauma
 
 
Metalli 325 830 220 024
Yhteensä 325 830 220 024

Maantieteellinen jakauma
   
Eurooppa 324 353 186 526
Aasia 401 30 778
Amerikka 1 074 -248
Australia 2 2 969
Yhteensä 325 830 220 024

3.2 Hankinnan ja valmistuksen kulut

(1 000 euroa) 2018 2017

Aineet ja tarvikkeet
 
 
Ostot tilikauden aikana -142 263 -125 001
Varaston muutos 3 883 -2 739
  -138 380 -127 740

Ulkopuoliset palvelut
-73 699 -66 451
Yhteensä -212 079 -194 191
(1 000 euroa) 2018 2017

Tuotteiden varaston muutos
 
 
Puolituotevaraston muutos 32 628 87 906
Valmistuotevaraston muutos -5 937 7 219
Yhteensä 26 691 95 125
(1 000 euroa) 2018 2017

Henkilöstökulut
 
 
Palkat ja palkkiot -26 489 -26 943
Eläkekulut -4 965 -5 055
Muut henkilöstösivukulut -1 018 -1 368
Yhteensä -32 472 -33 366
(1 000 euroa) 2018 2017

Poistot ja arvonalentumiset
 
 
Poistot -29 606 -19 657
Yhteensä -29 606 -19 657
(1 000 euroa) 2018 2017

Muut kulut
 
 
Hankinnan ja valmistuksen muut kulut -54 085 -50 965
Yhteensä -54 085 -50 965

Hankinnan ja valmistuksen kulut yhteensä
-301 550 -203 054

3.3 Myynnin ja markkinoinnin kulut

(1 000 euroa) 2018 2017

Henkilöstökulut
   
Palkat ja palkkiot -703 -351
Eläkekulut -133 -66
Muut henkilösivukulut -30 -12
Yhteensä -866 -430
(1 000 euroa) 2018 2017

Poistot ja arvonalentumiset
   
Poistot 0 0
Yhteensä 0 0
(1 000 euroa) 2018 2017

Muut kulut
   
Myynnin ja markkinoinnin muut kulut -494 -189
Yhteensä -494 -189

Myynnin ja markkinoinnin kulut yhteensä
-1 360 -619

3.4 Hallinnon kulut

(1 000 euroa) 2018 2017

Henkilöstökulut
   
Palkat ja palkkiot -3 265 -3 088
Eläkekulut -559 -570
Muut henkilöstösivukulut -123 -88
Yhteensä -3 947 -3 745
(1 000 euroa) 2018 2017

Poistot ja arvonalentumiset
   
Poistot -209 -183
Yhteensä -209 -183
(1 000 euroa) 2018 2017

Muut kulut
   
Hallinnon muut kulut -11 085 -12 613
Yhteensä -11 085 -12 613
(1 000 euroa) 2018 2017

Tilintarkastajan palkkiot
   
Tilintarkastus -82 -80
Veroneuvonta 0 -1
Muut palvelut -50 -14
Yhteensä -132 -95

Hallinnon kulut yhteensä
-15 373 -16 636

3.5 Liiketoiminnan muut kulut

(1 000 euroa) 2018 2017

Henkilöstökulut
   
Palkat ja palkkiot -522 -609
Eläkekulut -100 -116
Muut henkilöstösivukulut -22 -20
Yhteensä -644 -745

 

(1 000 euroa) 2018 2017

Poistot ja arvonalentumiset
   
Poistot -4 -1
Yhteensä -4 -1
(1 000 euroa) 2018 2017

Muut kulut
   
Liiketoiminnan muut kulut -4 740 -5 545
Yhteensä -4 740 -5 545

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä
- 5 388 -6 291
(1 000 euroa) 2018 2017

Henkilöstökulut yhteensä
   
Palkat ja palkkiot -31 209 -30 992
Eläkekulut -5 800 -5 807
Muut henkilöstösivukulut -1 203 -1 488
Yhteensä -38 212 -38 286

Hallituksen jäsenten palkat ja palkkiot
-250 -165
  2018 2017

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin
   
Toimihenkilöitä 209 218
Työntekijöitä 460 476
Yhteensä 669 694

 

(1 000 euroa) 2018 2017

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
   
Aineettomat oikeudet -383 -380
Muut pitkävaikutteiset menot -25 -33

Aineelliset hyödykkeet
-408
 
-413
 
Rakennukset -4 169 -3 765
Koneet ja laitteet -18 502 -11 757
Muut aineelliset hyödykkeet -6 741 -3 905


Yhteensä
-29 411

-29 819
-19 428

-19 841

 

3.6 Rahoitustuotot ja -kulut

(1 000 euroa) 2018 2017

Rahoitustuotot
   
Muut korko- ja rahoitustuotot 1 696 12 260
Yhteensä 1 696 12 260

Erään muut korko- ja rahoitustuotot sisältyy kurssivoittoja
1 064 11 439

Rahoitustuottojen kurssivoitosta 1 064 tuhatta euroa muodostuu rahoitusvarojen arvostamisesta tilinpäätöspäivän kurssiin. Vastaavasti vertailukauden kurssivoitosta 11 219 tuhatta euroa aiheutuu realisoitumattomista rahoitustuotoista koskien valuuttalainojen arvostamista tilinpäätöspäivän kurssiin.

(1 000 euroa) 2018 2017

Rahoituskulut
   
Muut korko- ja rahoituskulut -10 857 -15 642
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -10 857 -15 642

Erään rahoituskulut muille sisältyy kurssitappioita
-4 210 -8 918

Tilikauden rahoituskuluihin sisältyy 6 644 tuhatta euroa korkokuluja sekä 4 210 tuhatta euroa realisoitumattomia kurssitappioita koskien valuuttalainojen arvostamista tilinpäätöspäivän kurssiin. Vertailukauden rahoituskuluihin sisältyy 5 124 tuhatta euroa korkokuluja ja 8 880 tuhatta euroa kurssitappioita rahavarojen arvostamisesta.

(1 000 euroa) 2018 2017

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
-9 162 -3 383
x