Terrafame Oy:n tase

VASTAAVAA
(1 000 euroa)


Pysyvät vastaavat

Liitetieto

 

31.12.2018

 

31.12.2017

 
Aineettomat hyödykkeet 2.1 1 464 1 674
Aineelliset hyödykkeet 2.2 345 919 294 028
Pysyvät vastaavat yhteensä   347 382 295 702

Vaihtuvat vastaavat
     
Vaihto-omaisuus 2.3 199 196 168 622
Pitkäaikaiset saamiset      
   Laskennalliset verosaamiset 2.4 0 1 125
Lyhytaikaiset saamiset      
   Saamiset saman konsernin
   muilta yrityksiltä
2.5 26 32
   Myyntisaamiset   16 995 24 660
   Muut saamiset   982 2 931
   Siirtosaamiset 2.6 20 302 19 046
Rahat ja pankkisaamiset   96 696 106 392
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   334 198 322 809

Vastaavaa yhteensä
 
681 580

618 511VASTATTAVAA
(1 000 euroa)


Oma pääomaLiitetieto

2.7

31.12.2018

 

31.12.2017

 
Osakepääoma   2 000 2 000
Muut rahastot      
   Sijoitetun vapaan pääoman
   rahasto
  589 677 524 406
   Käyvän arvon rahasto 2.8 6 382 -4 501
Edellisen tilikausien voitto/tappio   -226 261 -216 660
Tilikauden voitto/tappio   -6 171 -9 601
Oma pääoma yhteensä   365 627 295 643

Pakolliset varaukset

2.9

158 363
159 412

Pitkäaikainen vieras pääoma

 
   
Lainat rahoituslaitoksilta 2.10 93 134 88 982
Laskennalliset verovelat 2.11 1 596 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   94 730 88 982

Lyhytaikainen vieras pääoma
     
Velat saman konsernin yrityksille 2.12 112 128
Lainat rahoituslaitoksilta 2.13 155 130
Ostovelat   47 387 43 789
Muut velat   825 1 103
Siirtovelat 2.14 14 381 29 324
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   62 861 74 474

Vieras pääoma yhteensä
  157 591 163 456

Vastattavaa yhteensä
  681 580 618 511
x