Terrafame Oy:n rahoituslaskelma

(1 000 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta:
2018

 
2017

 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja tai veroja -6 171 -9 601

Oikaisut:
   
   Suunnitelmanmukaiset poistot 29 819 19 841
   Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 3 147 -2 338
   Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -1 049 -2 666
   Rahoitustuotot ja -kulut 4 225 3 539
   Muut oikaisut 20 2 588
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 29 990 11 362
Käyttöpääoman muutos:    
   Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)
   /vähennys (+)
7 569 -8 452
   Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -30 574 -92 387
   Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (-)/vähennys (+) 2 361 12 064
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 9 347 -77 412
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -4 857 -4 579
Saadut korot liiketoiminnasta 632 1 040
Liiketoiminnan rahavirta (A) 5 121 -80 951

 

Investointien rahavirta:    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -81 120 -92 147
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 1 18
Investointien rahavirta (B) -81 119 -92 129

Rahoituksen rahavirta:
   
Maksullinen osakeanti 65 271 144 606
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 100 000
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -33 -957
Rahoituksen rahavirta (C) 65 237 243 650

Valuuttakurssimuutosten vaikutus ulkomaanrahan
määräisiin rahavaroihin


1 064


-8 881

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+)/
vähennys (-)


-10 760


70 569

Rahavarat tilikauden alussa
106 392 44 704
Rahavarat tilikauden lopussa 96 696 106 392
x