Perustutkimuksen rinnalla pureuduttiin tulevan tuotannon tutkimukseen

Tutkimusta ja kehitystä jatkettiin tuttujen aiheiden tiimoilta. Työ keskittyi nykyisen tuotantoprosessin eri vaiheisiin. Uusina aiheina tutkittiin myös tulevan akkukemikaalitehtaan prosessia sekä harvinaisten maametallien ja uraanin talteenottoa.

Terrafamen tuotantoprosessin ytimessä on omaan teknologiaan perustuva bioliuotus, jota yhtiö tutkii ja kehittää jatkuvasti metallien hyvän saannon varmistamiseksi. Vuonna 2018 jatkettiin mineralogista perustutkimusta, jolla varmistetaan bioliuotuksessa hyödynnettävän malmin tasainen laatu. Samaten jatkettiin mikrobiologista tutkimusta.

Myös bioliuotuksen ja kasojen toimintaan liittyvää tutkimusta vietiin eteenpäin. Aiemmin aloitettujen kasakairausten ja näytteiden analysoinnin sekä kolonnikokeiden lisäksi selvitettiin bioliuotuskasoilla mm. agglomeroinnin, ilmastuksen ja kastelun optimointia.

Akkukemikaalitehtaan prosessitutkimus toi tietoa suunnitteluun

Terrafame teki vuonna 2018 päätöksen investoida uuteen akkukemikaalitehtaaseen. Sen prosessi perustuu kolmeen päävaiheeseen: paineliuotukseen, uuttoon ja kiteytykseen.

Vuoden aikana tehtiin tehdassuunnittelun rinnalla paineliuotusta ja uuttoa koskevaa prosessitutkimustyötä, jolla varmistettiin tehtaan suunnitteluperusteet ja oikeat mitoitukset.

Akkukemikaalitehtaan teknologioiksi valittiin teollisuudessa yleisesti käytössä olevat ratkaisut, joista solmittiin sopimukset luotettavien laitetoimittajien kanssa.

Uuttoprosessin laboratoriotutkimus saatiin päätökseen

Vuoden 2017 joulukuussa Terrafame sai Säteilyturvakeskukselta toimintaluvan uraanin laboratoriomittakaavan uuttokokeisiin. Tutkimus käynnistettiin vuoden 2018 alkupuolella ja vietiin päätökseen loppukesällä

Tutkimustoiminnalla hankittiin tietoa ja käyttökokemusta uraanin talteenotossa käytettävän neste-neste-uuttoprosessin toimivuudesta, ja samalla optimoitiin ajoparametrejä hyvissä ajoin ennen tehdasalueella olevan uraanin talteenottolaitoksen mahdollista käyttöönottoa. Terrafame on jättänyt lupahakemuksen uraanin talteen ottamiseksi valtioneuvostolle lokakuussa 2017.

Terrafamen tavoitteena on hyödyntää malmissa olevat metallit mahdollisimman tarkasti. Uraanin talteenoton ohella uuttokoetoiminta antoi mahdollisuuden selvittää myös harvinaisten maametallien talteenottoa.

Käytöstä poistuvien kaivosalueiden maisemointitutkimusta laajennettiin

Bioliuotus- ja sivukivialueita sekä prosessisakka-altaita suljetaan ja maisemoidaan sitä mukaa, kun ne jäävät pois tuotantokäytöstä. Alueiden sulkemiseen liittyvät peitto- ja maisemointikokeet kuuluvatkin Terrafamen pitkän aikavälin tutkimukseen. Niiden tavoitteena on tunnistaa ympäristön kannalta turvallisia tapoja sulkea kaivostoiminnan alueita sekä hyödyntää peittorakenteisiin luonnollisia tiivistysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan.

Vuonna 2018 sekundääriliuotusalueelle tehtiin uudenlaisilla rakenteilla toiset pintarakennekoekentät, joiden avulla tutkitaan sivukivialueiden peittämistä. Myös aiemmin rakennetut koekentät sekundääriliuotusalueella ovat edelleen seurannassa. Prosessisakka-altailla tutkimustoiminta aloitettiin vuonna 2016 ja sen seurantaa jatkettiin vuonna 2018.

Sivukiven mahdollista hyödyntämistä koskeva kolmevuotinen koetoiminta käynnistettiin syksyllä 2017, ja tutkimustyötä jatkettiin myös kesällä 2018. Tällä tutkimuksella kerätään tietoa sivukivialueiden pohjarakenteiden kehittämistä ja tarkkailua varten sekä selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää taloudellisesti sivukiven pieniä arvoainepitoisuuksia.

x