Tuotannossa saavutettiin tavoitetaso suunnitellussa aikataulussa

Tuotannossa tehtiin vuosituotantoennätykset päätuotteissa nikkelissä ja sinkissä. Kolmannella kvartaalilla saavutettiin suunnitellusti tuotantotaso, joka oli asetettu tavoitteeksi yhtiön aloittamisen yhteydessä syksyllä 2015. Kustannustehokkuus parani edelleen erityisesti tuotannon kasvun ansiosta.

Terrafamen louhintamäärät ovat olleet tavoitetasolla jo kesästä 2016 lähtien. Louhinnassa on keskitytty aluksi Kuusilammen avolouhoksen keski- ja pohjoisosiin. Vuoden 2018 alussa otettiin myös eteläpää louhintakäyttöön sen jälkeen, kun se oli saatu tyhjennettyä aiemmin kertyneistä ylimääräisistä vesistä. Vuoden mittaan nikkeliä louhittiin ja siirrettiin bioliuotukseen 46 334 tonnia ja sinkkiä 97 663 tonnia.

Kesällä Terrafamen mineraalivaranto- ja malmivara-arviot päivitettiin kaivosalalla yleisesti käytetyn JORC-koodin mukaisesti. Riippumattoman, ulkopuolisen arvion mukaan kaivospiirin todetut, todennäköiset ja mahdolliset mineraalivarannot ovat 1 525 miljoonaa tonnia. Tämä mahdollistaa metallien tuottamisen ja jalostamisen Sotkamossa useiden vuosikymmenien ajan.

Bioliuotus toimi odotusten mukaisesti

Terrafamen tuotanto perustuu bioliuotusteknologiaan, joka edellyttää malmilta usean vuoden liuotusta. Kokonaisuutena metallien liukeneminen bioliuotuskasoilla jatkui odotusten mukaisesti.

Yhtiön toiminnan aikana bioliuotusta on kehitetty pitkäjänteisesti. Vuonna 2018 bioliuotuksessa kehitettiin primääriliuotusalueen ilmastusta, jolla on merkittävä vaikutus mineraalien hapettumiseen ja sitä kautta bioliuotuksen saantoon. Sekundääriliuotusalueen neljännellä tuotantolohkolla saatiin ensimmäinen kokonainen kerros malmia bioliuotuskäyttöön alkusyksystä.

Tuotannossa hyödynnetään kaivosalueen sade- ja valumavesiä. Vuoden mittaan vettä johdettiin bioliuotuskasoille 2,9 miljoonaa kuutiota korvaamaan haihtunutta vettä.

Kolmas rikkivetylinja lisää metallitehtaan kapasiteettia

Terrafamella hyödynnetään rikkivetyä metallien talteen ottamiseen prosessiliuoksesta. Kesällä tuotannossa saatiin avattua yksi merkittävä pullonkaula, kun kolmas rikkivedyn tuotantolinja valmistui ja otettiin käyttöön kahden aiemman tuotantolinjan rinnalle. Uusi linja nostaa metallitehtaan tuotantokapasiteettia ja parantaa tehtaan tuotantoprosessin käyttövarmuutta. Tuotantokapasiteetiltaan kaikki kolme linjaa ovat samaa suuruusluokkaa.

Päätuotteiden nikkelin ja sinkin tuotantomäärät kasvoivat vuonna 2018 huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan nikkeliä tuotettiin 27 377 tonnia (2017: 20 864 t) ja sinkkiä 61 608 tonnia (2017: 47 205 t). Myös sivutuotteiden koboltin ja kuparin tuotantoa jatkettiin läpi vuoden.

Vuoden kolmannella kvartaalilla tuotannossa saavutettiin Terrafamen aloittamisen yhteydessä vuonna 2015 tavoitteeksi asetettu taso, jolla vuosituotanto nousee nikkelissä noin 30 000 tonniin ja sinkissä noin 64 000 tonniin.

x