Kaupallisissa toiminnoissa vakiinnuttamisen vuosi

Vuoden aikana liikevaihto kasvoi tuotantomääriä seuraten noin neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Myynnin ohella kaupallisissa toiminnoissa keskityttiin vakiinnuttamaan prosesseja edellisvuoden kehityshankkeiden jälkeen.

Nikkelin ja sinkin maailmanmarkkinahinnat olivat loppuvuodesta selvästi matalammalla tasolla kuin alkuvuodesta. Dollarin kurssi kehittyi kuitenkin Terrafamen kannalta myönteisesti, ja metallien globaaleissa varastomäärissä nähtiin laskua.

Nikkeli-koboltin ja sinkin toimitukset Trafiguran myyntiverkoston kautta loppuasiakkaille aloitettiin vuonna 2017 tuolloin solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti, ja yhteistyö vakiinnutettiin vuonna 2018. Sopimuksen mukaisesti Terrafame hoiti kaikki nikkeli-koboltin toimitukset sekä 80 prosenttia sinkkitoimituksista markkinoille Trafiguran kautta. Myös loppuvuodesta 2017 aloitettuja kuparin koetoimituksia jatkettiin kampanjaluoteisesti.

Päätuotteiden toimitusmäärät kasvoivat vuoden aikana tuotantomäärien nousua seuraten, ja Terrafame nousi liikevaihdoltaan yli 300 miljoonan euron yhtiöiden joukkoon (2017: 220 milj. euroa).

Uusien tuotteiden markkinointisuunnittelu käyntiin

Terrafamen tuottamien akkukemikaalien kaupallisten toimitusten on määrä alkaa vuoden 2021 alussa. Akkukemikaalitehtaan investointipäätöksen myötä aloitettiin syksyllä uusien nikkeli- ja kobolttisulfaattien sekä sivutuotteena syntyvän ammoniumsulfaatin markkinoinnin suunnittelu.

Nikkeli- ja kobolttisulfaatteja käytetään sähköajoneuvojen akkujen valmistukseen, käytännössä akkujen katodimateriaalien esiasteiden eli prekursoreiden valmistukseen. Ammoniumsulfaatti puolestaan soveltuu lannoitteeksi ja kemianteollisuuden raaka-aineeksi.

Vuoden jälkipuoliskolla kilpailutettiin myös akkukemikaalitehtaan teknologiapaketit. Teknisen arviointiosaamisen lisäksi pääteknologioiden kilpailuttamisessa hyödynnettiin omaa kaupallista osaamista.

Sähköinen kilpailutus ja lean-ajattelu toiminnan tukipilareita

Hankinnoissa jatkettiin vuonna 2016 aloitettua sähköisten työkalujen hyödyntämistä, ja esimerkiksi tulevan akkukemikaalitehtaan hankintojen kilpailutuksessa hyödynnettiin tietokantapohjaista toimintamallia. Sähköisillä työkaluilla on voitu ennen muuta vähentää toistuvaa työtä, mikä on vapauttanut aikaa toiminnan kehittämiseen yhdessä kumppaniyritysten kanssa.

Vuoden mittaan sähkön ja lipeän hinnoissa tapahtui selvää nousua. Sähkön hinnannousuun vaikuttivat mm. päästöoikeuksien, hiilen ja öljyn kallistuminen sekä Skandinavian hydrologinen tase. Lipeän hintakehitys johtui mm. eurooppalaisen tuotantokapasiteetin supistumisesta. Vastaavasti Terrafame pyrki tehostamaan energian ja kemikaalien käyttöä sekä tuotantoprosessin ajotapaa. Erityisesti kalkkituotteiden käytöstä löydettiin merkittäviä mahdollisuuksia parantaa kustannustehokkuutta.

Vuoden aikana kehitettiin myös rikkihuoltoa ja uusittiin teollisuusalueen polttonesteen jakeluasemat. Varastotoiminnot organisoitiin lean-ajattelun mukaisesti tukemaan hankintoja.

Hyvin toimiva toimitusketju on tärkeä kilpailukeino

Osaavan henkilöstön ja vastuullisen tuotantoprosessin ohella tehokas ja luotettava toimitusketju on yksi Terrafamen suurimpia vahvuuksia markkinoilla. Tarveaineiden toimitusten teollisuusalueelle ja lopputuotteiden toimitusten asiakkaille tulee tapahtua suunnitellussa aikataulussa. Samaten työpaikkaliikenteellä on oltava edellytykset sujua turvallisesti ympäri vuoden.

Terrafamen toimintaan liittyvistä kuljetuksista suurin osa kotimaassa hoidetaan rautatieliikenteenä. Tämän vuoksi vuonna 2018 käytiin liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa keskusteluja mm. tarpeista hyödyntää tehokkaasti Oulujärven pohjoispuolista ratayhteyttä sekä kehittää ja sähköistää Iisalmi–Ylivieska-rataosuus. Tiestön ja sen kunnossapidon parantamistarpeet koskevat Kajaanin, Sotkamon sekä etelän suunnista tulevia tieyhteyksiä.

Terrafame Oy:n liikevaihto 2017-2018.

x