Investoinneista suurin osa tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin nostoon

Terrafamen investoinnit vuonna 2018 olivat edellisvuoden tasolla. Tärkeimpien investointikohteiden joukkoon nousi akkukemikaalitehdas, jonka kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuoden 2021 alussa.

Investointeja tarkastellaan Terrafamessa kahdessa ryhmässä: investointeina tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen sekä investointeina tuotannon ylläpitoon. Kaikkiaan vuoden 2018 investointeihin käytettiin 81,5 miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen investoitiin 37,9 miljoonaa euroa.

Vuoden investointitavoitteet saavutettiin hyvin ja kokonaisuutena tarkastellen projektibudjeteissa pysyttiin kiitettävästi. Investointien toteutukseen hyödynnettiin pääosin suomalaisia yhtiöitä, ja yhteistyökumppaneiden joukkoon mahtui myös paikallisia kainuulaisia yrityksiä.

Akkukemikaalitehtaan investointi sisälsi suunnittelua

Uuden akkukemikaalitehtaan valmistelu aloitettiin jo vuonna 2017 teknis-taloudellisilla selvityksillä. Hankkeen tavoitteena on jalostaa nykyinen nikkeli-kobolttisuldifi sähköajoneuvojen akkuihin soveltuviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Sivutuotteena syntyy lannoitteeksi ja kemianteollisuuden käyttöön soveltuvaa ammoniumsulfaattia.

Kertomusvuoden aikana projektia vietiin eteenpäin määrätietoisesti, ja lokakuussa tehtaasta saatiin yhtiön hallitukselta myönteinen investointipäätös. Päätöksenteon yhteydessä Terrafamen omistajat vahvistivat myös tehtaan rahoitusratkaisua.

Vuonna 2018 projektin merkittävimpiä investointikohteita olivat tehtaan teknis-taloudellinen tarkastelu, toteutussuunnittelu sekä maarakennustyöt. Maarakennustyöt saatiin lähes valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä. Syksyllä solmittiin myös eri laitetoimittajien kanssa pääteknologioita koskevat sopimukset, joiden mukaiset laitetoimitukset ajoittuvat vuosille 2019–2020.

Kaikkiaan akkukemikaalitehtaan investoinnin arvo on noin 240 miljoonaa euroa.

Bioliuotuksen kehittämiseen merkittävää panostusta

Bioliuotusta tehdään Terrafamella kahdessa vaiheessa. Primääriliuotuksesta malmi siirretään noin puolentoista vuoden kuluttua loppuliuotukseen sekundääriliuotusalueelle. Vuoden 2018 aikana investoitiin primääriliuotusalueen ilmastukseen bioliuotuksen saannon kehittämiseksi. Sekundääriliuotusalueen neljännellä tuotantolohkolla puolestaan tehtiin rakennustöitä tuotantoalueen laajentamiseksi. Investointi sisälsi alueen pohjatyöt ja prosessilaitteet.

Loppuvuodesta 2017 sivukiveä on alettu siirtää ympäristöluvan mukaisesti erilliselle sivukivialueelle, johon investoitiin myös vuonna 2018. Lohkoilla 1, 2 ja 3 tehtiin perustusten rakennustöitä, ja investointiin kuului myös prosessilaitteiden hankintoja. Lohkon 1 rakennustyöt saatiin valmiiksi vuonna 2018.

Rikkivetylinjan ja väestönsuojan investoinnit päätökseen

Rikkivetylaitos 3:n ja siihen liittyvän linjaston rakennustyöt aloitettiin alkukesästä 2017. Tuotantolinja saatiin valmiiksi ja otettiin käyttöön kesällä 2018, jolloin projektin investoinnit saatiin päätökseen. Aiemmin valmistuneella rikkivetylaitos 2:lla investoitiin muutos- ja huoltotöihin, joilla parannettiin laitoksen käyttövarmuutta. Myös uuden, pääportin vieressä sijaitsevan väestönsuojan investointi vietiin loppuun, ja tilat otettiin käyttöön kesällä.

Suurimpia ylläpitoon liittyviä investointeja olivat yhden kiviauton, kaivinkoneen ja pyöräkuormaajan hankinnat sekä bioliuotuksen sekundäärialueen malminkuljetuslinjaston siirtoon liittyvät muutostyöt.

Vuonna 2018 investoitiin 37,9 miljoonaa euroa tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen.

x