Palkitsemisselvitys

Terrafame Oy:n (”Terrafame” tai ”yhtiö”) noudattaa palkitsemisessaan valtion omistajapolitiikkaa koskevan, 13.5.2016 annetun periaatepäätöksen ohjeita ja periaatteita.

Terrafamen johto koostuu hallituksesta ja johtoryhmästä. Terrafamen varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Hallituksen palkkiot ja muut edut

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä eikä osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 14.8.2015 lähtien 72 000 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenen palkkio on ollut samasta päivästä alkaen 36 000 euroa vuodessa ja kokouspalkkio 600 euroa.

Hallituksen jäsenille maksettiin kalenterivuodelta 2018 kuukausipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 253 800 euroa. Palkkiot maksettiin seuraavasti:

 

Jäsen Osallistuminen hallituksen kokouksiin Vuosipalkkiot
2018, euroa
Kokouspalkkiot 2018, euroa Palkkiot vuonna 2018 yhteensä, euroa
Lauri Ratia 12/12 72 000 7 200 79 200
Esa Lager 12/12 36 000 7 200 43 200
Tuomo Mäkelä 11/12 36 000 6 600 42 600
Matti Hietanen 11/12 0 0 0
Emmanuel Henry 12/12 24 000 7 200 31 200
Jesus Fernandez 7/12 24 000 4 200 28 200
Riitta Mynttinen 9/91 24 000 5 400 29 400
Yhteensä   216 000 37 800 253 800

1) Terrafame Oy:n yhtiökokous on 10.4.2018 valinnut Riitta Mynttisen hallituksen jäseneksi 1.7.2018 alkavaksi toimikaudeksi niin, että Mynttinen on toiminut hallituksessa tarkkailijajäsenenä yhtiökokouksesta lähtien. Riitta Mynttiselle on maksettu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kokous- ja kuukausipalkkiota myös siltä ajalta kun hän on toiminut hallituksessa tarkkailijajäsenenä.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkat, palkkiot ja muut etuudet

Toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

Joni Lukkaroinen toimi Terrafamen toimitusjohtajana vuonna 2018. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja eläkkeen määräytymisperuste on TyEL:n mukainen. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Työnantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus irtisanomisajan palkan lisäksi. Muita toimisuhteen päättymisen perusteella maksettavia korvauksia ei ole.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitseminen

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkat perustuivat vuonna 2018 maksettuihin kiinteisiin kuukausipalkkoihin. Johtoryhmän jäsenillä ei ollut vuonna matkapuhelin- ja internetpalveluetujen lisäksi muita luontaisetuja tai maksuperusteista tai muuta vastaavaa lisäeläkejärjestelmää.

Vuonna 2018 Terrafamen johtoryhmälle maksettiin palkkoja ja palkkioita yhteensä 1 355 517 euroa. Tästä toimitusjohtajalle maksettiin 364 652 euroa.

Terrafamella oli vuonna 2018 käytössä johtoryhmälle ja tietyille avainhenkilöille suunnattu tulospalkitsemisjärjestelmä. Palkitsemisjärjestelmästä, sen periaatteista ja tulospalkitsemisen mittareista päättää Terrafamen hallitus, joka myös seuraa palkitsemisen perusteena olevien tavoitteiden toteutumista. Palkitsemisjärjestelmässä mittareina toimivat Terrafamen toiminnan tuotannolliseen ja taloudelliseen kehitykseen ja turvallisuuteen liittyvät tavoitteet. Lisäksi kullekin tulospalkitsemisen piirissä olevalle henkilölle on asetettu henkilökohtainen tavoite. Tavoitteet palkitsemisjärjestelmään on valittu siten, että niiden saavuttaminen tukee olennaisella tavalla yhtiön pitkän aikavälin kehittymistä ja menestymistä.

Toimitusjohtajan tulospalkkion enimmäismäärä on 40 prosenttia vuosipalkasta vastaava summa. Johtoryhmän jäsenten tulospalkkion enimmäismäärä on kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Muiden tulospalkitsemisen piiriin kuuluvien henkilöiden osalta enimmäismäärä on kahden kuukauden palkkaa vastaava summa.

Vuonna 2018 johtoryhmälle maksettiin vuoden 2017 suorituksiin liittyviä tulospalkkioita yhteensä 123 993 euroa, joka on 8,1 prosenttia vuoden 2017 palkoista. Tästä toimitusjohtajan osuus oli 42 164 euroa, joka on 12,4 prosenttia toimitusjohtajalle maksetusta palkasta.

Tulospalkkauksen lisäksi Terrafamessa ei ole johtoryhmälle tai muille avainhenkilöille suunnattuja muita taloudellisia kannustinjärjestelmiä.

Muun henkilöstön palkitseminen

Henkilökunnalle maksettiin vuonna 2018 palkkoja ja palkkioita 31,1 miljoonaa euroa. Maksetut palkat noudattivat eri henkilöryhmien työehtosopimusten mukaisia palkka- ja työehtoja.

Koko henkilökunta on kuulunut marraskuusta 2015 lähtien turvallisuusbonuspalkkion piiriin. Turvallisuusbonuspalkkiota maksettiin, jos seuraavissa toimintoryhmissä ei tapahtunut poissaoloon johtaneita työtapaturmia:
1) kaivos ja materiaalienkäsittely
2) bioliuotus ja metallitehdas
3) kunnossapito ja konttori.

Syyskuussa 2018 palkkioryhmittelyä muutettiin ja uudet ryhmät olivat seuraavat:
1) louhinta, liikkuvan kaluston kunnossapito, geologia ja kaivossuunnittelu
2) malminkäsittely ja siihen liittyvä kunnossapito
3) kasanpurku ja siihen liittyvä kunnossapito
4) bioliuotus, vesienhallinta ja näihin liittyvä kunnossapito
5) metallien talteenotto ja siihen liittyvä kunnossapito
6) alueen yhteinen kunnossapito (sis. vuoro- ja mittakunnossapito)
7) hallinto (sis. varasto, logistiikka, maanrakennus, laboratorio).

Vuonna 2018 turvallisuuspalkkioita maksettiin 609 850 euroa.

Heinäkuussa 2017 otettiin käyttöön koko henkilöstöä koskeva tuotantopalkkiojärjestelmä. Palkkio maksetaan kuukausittain malmin tuotannon ja nikkelin tuotannon tuotantotavoitteiden täyttyessä. Vuonna 2018 tuotantopalkkioita maksettiin 429 000 euroa.

x